Wednesday, June 24, 2020

ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ശൂന്യമാക്കാൻ നമുക്കും പറ്റും! എങ്ങനെ? ഇങ്ങനെ

കർത്താവിൽ പ്രിയ സോദരാ/സോദരീ, നാം പലപ്പോഴും ഓർക്കാൻ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാം ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുമ്പോഴും, വിവിധ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴും, ഉണ്ണുമ്പോഴും, ഉറങ്ങുമ്പോഴും, വിശ്രമമില്ലാതെ സാദാ സമയവും -ആളിക്കത്തുന്ന എരിതീയിൽ എന്നപോലെ- അസഹനീയമായ വേദന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. ആരാണെന്നു അറിയാമോ? നമ്മുടെ സ്വന്തം ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കൾ.  അവർ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നോ, കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നോ, പരിചയത്തിൽ നിന്നോ മരണപെട്ടവരാകാം, അല്ലായിരിക്കാം. എന്നാലും കർത്താവിന്റെ തിരു സഭയുടെ ഒരു അംഗമെന്ന നിലയിൽ നാം അറിയാത്ത ആത്മാക്കളും  നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ തന്നെ അവയവങ്ങളാണ്!

നമ്മിൽ ചിലർ എല്ലാ ദിവസവും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ മരിച്ച വിശ്വാസികളുടെ ആത്മാക്കൾക്കായി ചില പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലാറുണ്ട്. പലരും ആണ്ടിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മരണം അടഞ്ഞവരെ ഓർക്കുകയും അവർക്കു വേണ്ടി പരിശുദ്ധ കുർബാനയും മറ്റും അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ വേറൊരു വിഭാഗം ആകട്ടെ മരിച്ചുപോയവരെ ഒരിക്കലും ഓർക്കാറോ അവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥനകൾ അർപിക്കാറോ  ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകമനേകം ആത്മാക്കൾ സഹൃദയരായ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ പ്രാര്ഥനകളെയും മധ്യസ്ഥതയെയും പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മിൽ പലരും ഒരുപക്ഷെ അറിയുന്നുണ്ടാകില്ല. .

 ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കളുടെ സഹനം ദിവസങ്ങളോ, ആണ്ടുകളോ, നൂറ്റാണ്ടുകളോ, സഹസ്രാബ്ദങ്ങളോ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് ആകാം എന്ന യാഥാർഥ്യം നമ്മിൽ എത്ര പേർ ഗൗരവമായി എടുക്കാറുണ്ട്?നിങ്ങൾക്കു അറിയാമോ? നമ്മുടെ കർത്താവു ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലവും അവിടെ വേദന സഹിക്കുന്ന ആത്മാക്കളുടെ അവസ്ഥയും പല വിശുദ്ധരെയും (ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ചില വൈദീകർ ഉൾപ്പടെ)
കൂട്ടി കൊടുപോയി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്! അവർ എല്ലാം തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ വേദന പോലും
ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേദനയെക്കാൾ വളരെ വലുതും
അസഹനീയവും ആണെന്നാണ്..! ഇപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായിട്ടു ജീവിക്കുന്ന നമ്മിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരുംതന്നെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവിടെ പോകാനിടയുണ്ടെന്നുള്ളതും ഒട്ടും അവഗണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്.

നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ഒരു ആത്മാവ് വിടുതൽ പ്രാപിച്ചാൽ, ഓർക്കുക... ആ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിൽ  എത്തുന്നത് ഒരു വിശുദ്ധനായിട്ടാണ്..! അങ്ങനെ നമ്മുടെ സഹായത്താൽ വേഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയ ഒരു വിശുദ്ധൻ! അപ്പോൾ ആ വിശുദ്ധൻ നാം ചെയ്തതിന് പ്രത്യുത്തരമായി നമ്മുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്തുതരും? നാം ഈ ലോകത്തിലോ, ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തോ എന്തെങ്കിലും വേദനകളെയോ പരീക്ക്ഷകളെയോ നേരിടുമ്പോൾ ആ വിശുദ്ധൻ വെറുതെ നോക്കി നിൽക്കുമോ? നമ്മുടെ സഹായത്തിനു എത്താതിരിക്കുമോ? എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും അത്! 


ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കളുടെ പ്രധാന മധ്യസ്ഥയായ, വിശുദ്ധ ജെർത്രൂട് (St. Gertrude the Great) വഴിയായി നമ്മുടെ കർത്താവു അനേകം ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കളെ വളരെ വേഗം വിടുവിക്കാനായി ഒരു എളുപ്പ പ്രാർത്ഥന നല്കുകയുണ്ടയി. ആ ചെറിയ പ്രാർത്ഥന ഭക്തി വിശ്വാസത്തോടെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ 1000 ആത്മാക്കൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നു! ആ പ്രാർത്ഥന ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടുന്നതു വെറും ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ നാം അല്പം മനസു വെച്ചാൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുക്ക് അനേകായിരം ആത്മാക്കളെ നിഷ്‌പ്രയാസം ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു സ്വർഗ്ഗ ഭാഗ്യത്തിന് അർഹരാക്കാൻ പറ്റും. ശ്രമിക്കാമോ? 

ലോകത്തു അനേകം കൂട്ടായ്മകൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ശൂന്യമാക്കാനുള്ള ശ്രേഷ്ടമായ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വിശ്വാസിയും മനസ് വെച്ച് സഹകരിച്ചാൽ നമ്മുക്ക് ഓരോ ദിവസവും കോടിക്കണക്കിനു വേദന സഹിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ വിടുവിക്കാൻ ആകും എന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും ലോകം മുഴുവനിലും ഉള്ള പാപികളുടെ മനസാന്തരത്തിനും കാരണമാകും. നമ്മുടെ കർത്താവിനു അത് ഏറ്റം പ്രിയങ്കരവുമാകും!


അതുകൊണ്ടു ഓരോ ദിവസവും പറ്റുമ്പോഴെല്ലാം (അഞ്ചോ, പത്തോ, ഇരുപതോ, അമ്പതോ പ്രാവശ്യം...) ഈ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഭക്തിയോടു  പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക. പത്തു പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ 10,000 ആൽമക്കളെ നിങ്ങൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു! ഇതുപോലെ സന്മനസ്സുള്ള ഒരു ആയിരം പേര് ദിവസം പത്തു പ്രാവശ്യം വീതം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒരു കോടി (1,0000000) ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കൾ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ വിശുദ്ധ ഗണത്തോട്‌ ഒന്നിക്കുന്നു ...!  കണ്ടാലും, നമ്മുടെ തീരെ ചെറിയ ഒരു പ്രവർത്തിയുടെ ഫലം എത്ര വലുതാണെന്ന്! 

വിശുദ്ധ ജെർത്രൂദ്  വഴി നമ്മുടെ കരുണാമയനായ കർത്താവു നൽകിയ ആയിരം ആത്മാക്കളെ ഉടനടി വിടുവിക്കാൻ പോരുന്ന ആ വിശിഷ്ടമായ  പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്:

"നിത്യ പിതാവേ, അങ്ങേ ദിവ്യ സുതനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും നാഥനുമായ ഈശോ മിശിഹാ ചിന്തിയ ഏറ്റവും അമൂല്യവും പരിശുദ്ധവുമായ  രക്തത്തിന്റെ അനന്ത യോഗ്യതകളോടും; ഞങ്ങളുടെ പാപ പരിഹാരത്തിനും രക്ഷക്കുവേണ്ടി അവിടുന്ന് സഹിച്ച അതി കഠിനമായ  പീഡകളുടെ അനന്ത യോഗ്യതകളോടും; അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവങ്ങളുടെയും, മരണത്തിന്റെയും, ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും മഹനീയ ഓർമ്മ ആചരിച്ചുകൊണ്ടു ഇന്നേ ദിവസം ലോകം മുഴുവൻ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ദിവ്യ ബലികളുടെ അനന്ത യോഗ്യതകളോടും കൂടെ അങ്ങയോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു, ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തു വേദന അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ  ആത്മാക്കളോടും കരുണ കാണിക്കണമേ. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലും, കുടുംബങ്ങളിലും, തിരുസഭയിലും, ലോകം മുഴുവനിലും പാപത്തിലും, ബന്ധനത്തിലും, അന്ധതയിലും, അജ്ഞതയിലും ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും കരുണയായിരിക്കണമേ!" ആമേൻ.

Monday, June 22, 2020

Even We Can Empty Purgatory by Praying a short 1 minute Prayer!

In some of my earlier posts, with the Grace of my Divine Master I have written some short messages about the very urgent need to insure and secure one's precious soul, which is now shelled in a fragile and breakable earthen pot (the body) for its brightest (eternal) future! Yes, you must and should make sure right now that in case of your unexpected demise, your soul immediately passes the first verdict (particular judgement) and goes to Heaven without going through the horrible Purgatory!

Please go through some of my earlier articles about...

Man's last chance to own Heaven free of cost without any effort or qualification:


Ways to go to Heaven without going to Purgatory: 

Now through this short post, may I share you another great offer from Heaven, and invite you to this very remarkable and Noble Mission which we can perform only now when we are alive here on the earth. Though the work is very simple and easy, the rewards are invaluable!

This is a Mission to Help all the Poor Souls in the purgatory to get out of that place fast with our simple Prayers and actions.

[There are many ways through which we can help the speedy release of the souls suffering in the Purgatory. Offering and Participating Holy Masses, Observing Fasting and Penance, availing Indulgences, etc are some of them]. 

But this is an incredible offer from our Lord given through one of the Saints who was shown the sufferings of the souls in Purgatory. It is St Gertrude the Great. The Compassionate Lord promised her that whenever this short Prayer is made to the Eternal Father imploring His Mercy on the poor souls horribly suffering in the Purgatory and the sinners in the world by the endless Merits of The Most Holy Blood, The inexplicable agony and the Holy Masses consecrated throughout the world every day, one thousand souls will be instantly freed!

Anyone can join this Mission independently from anywhere in the world and do this simple Prayer as many times as possible and release as many souls from the Purgatory as possible and help for the conversion of sinners. The huge rewards and prizes earned from Heaven are added in each individual's account. 

This is the short Prayer that releases 1000 (yes, one thousand) suffering souls from the Purgatory each and every time it is Prayed with Faith and Devotion. Remember how grateful each soul will be to you, that is freed from the torments of the Purgatory and is accepted into the eternal Bliss in Heaven through your Prayers! 

"Eternal Father, I offer Thee the Most Precious Blood of Thy Divine Son, our Lord Jesus Christ, In union with the Holy Masses consecrated throughout the world today, For all the Holy Souls in Purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those in my own home and within my family". Amen

Please note, each time when this small Prayer is recited piously, 1000 suffering souls are liberated from their sufferings. If you Pray 10 times a day, you are causing the release of 10,000 souls and in a month 300,000 souls. If we all like-minded Catholics, determine to Pray this Prayer many times daily, surely we can vacate all suffering souls from the Purgatory whom our Lord Loves a lot. At the same time, all souls from our own families also will be set free.

ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ശൂന്യമാക്കാൻ നമുക്കും പറ്റും

Friday, June 5, 2020

Annual world-wide Global Rosary relay for Priests 2020 by WorldPriest.com

The universal Catholic Church throughout the world has been commemorating 'Global Rosary Prayer relay' particularly for all the Priests since 2010 on the Feast Day of the Most Sacred Heart of Lord Jesus Christ every year, and this year the 11th edition of this world event is being held on 19th June, 2020. This noble initiative is being organized and coordinated by a not-for-profit organization by name WorldPriest founded by a group of lay people exclusively for performing similar 'Spiritual activities' for the sake of Catholic Priests serving the Lord Jesus Christ throughout the world.

Every year the number of Catholic Churches and Institutions participating in the Global Rosary Prayer Relay is increasing considerably and this year participating Churches from more than 85 countries have already registered and are ready to Pray for the sanctification all the Catholic Priests that they may grow in holiness and serve the Lord worthily. 


Each of the participating prayer locations in 85+ countries prays a particular mystery of the Rosary at a particular half an hour time, on the Solemnity Day of the Most Sacred Heart of Lord Jesus in thanksgiving for all our priests and to implore the special protection and loving care of the Holy Mother Mary Who is the Mother of all priests, so that She will help Her priestly sons to grow in holiness in these difficult time and to become Saints. By the midnight on the 19 June 2020, the entire world, by then, would have been encircled in prayer for all our beloved priests who number above 450,000 on this 11th Annual Rosary Relay Day.

In India too, many Churches have already enrolled for this Great event. Here is the List of some of the Churches and Institutions enlisted from India for the Annual Global Rosary Relay Day and the Prayer time schedule in IST and the Rosary Mystery they are supposed to Pray.

1. Basilica of Our Lady of Good Health, Vailankanni. 
    Prayer Time: 10.30 AM

2. Gunadala Matha Shrine, Eluru Rd, Vijayavada, Andhra Pradesh.
    Prayer Time: 06.00 PM

3. Father Peyton Centre, Holy Cross Family Ministries, Bangalore, India. 
    Prayer Time: 05.45 PM


4. Basilica of Our Lady of the Mount, Mumbai, Maharashtra.
    Prayer Time: 06.00 PM

     So far only these Churches are shown on the official website of WorldPriest. Registration from states like Kerala is yet to e made. It will be updated.

Wednesday, June 3, 2020

Man's last chance to inherit Eternal Life easily, effortlessly and absolutely free

Hello, it is the Holy Spirit of the compassionate God that brought you to this page. So, please go through this small article carefully. Thank God that you got a chance to read this humble message which is from God Himself, when you are still alive now and are capable of seizing this FREE OFFER from Him which is truly priceless.

I don't know who you are and what type of a life you are leading now on this earth. You may be a Christian. You may be an atheist. If you are a Christian, you may be leading a life without caring about your death (which is imminent) and the 'eternal' life that begins immediately thereafter. But one thing is sure. You are chosen by your Heavenly Father Who is very concerned about you. That is why you are still reading this message! 

From my own past experience I am confessing. Even most of the Christians who lead a happy and unconcerned life 'think' that they are leading a 'virtuous' life that is acceptable to God and appealing to the society. I was one such, and I know personally many who are feeling so. But now (after receiving God's Grace) I know that those people who are fostering such 'self justifying' thoughts are very 'unfortunate' if they happen to die. Because the 'price' one needs to pay is very huge, if he/she happens to leave this world without any preparations.

Dear friend, I am writing all these to say that you have still a 'great' chance before you now (yes, right now) to prepare for your 'eternal' life. It is not a difficult, lengthy or tedious process. It is very very easy. But please spare a moment of your time now. Because neither you nor anyone know which is your last moment on this earth! All what is needed is a bit of time with your full mind (whole heart). Whatever your present condition is, it does not matter! Even if your legs are already stretched in the hell, it does not matter... You can still escape hell and inherit the Heaven...!

It does not matter whether you are a Christian or not. It does not matters whether you are a Catholic or not. It does not matter whether you are a Priest, Nun, Religious or an ordinary person. 

How to possess Heaven easily and quickly?

Please believe the truth that 'God so loved the world (you) that He gave His only Son (to die), so that whoever believes in Him (including you) should not perish but have eternal (everlasting) life in Heaven!' (John. 3:16)

See what an incredible and wonderful offer is this from our Heavenly Father, the Creator-to freely give the most coveted eternal life to 'anyone' who believes in His Son Lord JESUS. 

Please believe and realize that Lord Jesus Christ suffered the inexplicable Passion, Shed His Precious Blood and gave His life on the Cross for your sake also. He wants every human being (including you) to enjoy the fruit of His Great Sacrifice.

Please spare some more time to go through the messages of Lord Jesus Christ directly given through St Faustina which guarantees forgiveness of sins and 'eternal (endless) life' in Heaven, which some wretched people think is a mythological place due to their fallacious beliefs!

Thank you for reading this article.

Friday, May 29, 2020

Indian Christians to hold the PENTECOST DAY 2020 as United Prayer Day

The Heads of Catholic Church and all the Christian Churches in India has given a call to 'every Church and every believer from every corner of India' to stand unitedly and uniformly before God and intercede for this nation. This call to join together 'with unprecedented Faith in this unprecedented time' without any denominational or regional differences is being extended by the 'Christian Media Forum' with a slogan: One Sound; One Hope!

The whole world is passing through an unprecedented time of hardships. This is the first time the whole humanity is experiencing such an epidemic condition. Even at a time when the medical science and technology has grown to the highest peak, no one could find a solution to the steeply escalating covid-19 disease. This has caused a portion of the humanity to seek the intervention of the Supreme Creator whom they have forgotten.


There are many people in the world who believe that the present unseen situation is the result of the increasing number of sins committed against God. Most countries have enacted laws that are against the commandment of the Almighty God. As they strongly believe, this incurable disease caused by corona virus may be the result of the wrath of God due to the legislation of anti natural sins such as same sex marriages, abortion and recognizing satan worship.

According to recent statistics after the covid 19 pandemic breakout, the number of people Praying and reading the Holy Bible has considerably grown in countries like the USA which have abandoned faith since few decades. Numbers show that the sales of Holy articles have increased steeply in these Western countries.

In Asia, India is also under the threat greatly. If the spread of this disease is not controlled by God, the ill effect of it will be terrible in India. There are some experts who opine that a major part of the Indian population will become victims of this disease and succumb to it in the coming months despite all the stringent efforts by the central and state governments. 


At this juncture, the call to combined prayer by all the Christian Communities in India is the last and only hope left. Only God can prevent or stop this or any diseases. So let all the faithful join together for this national prayer day and participate without fail.

Theme of this United Prayer Meet is:

Ring together,  Sing Together,  Pray Together.

Date and Time: 31st May, 2020 at 12.00 noon


Procedure of the National United Prayer Day.

Anyone and Everyone can join from anywhere: Churches, Institutions or homes.

1. Ring Together: Bells of Churches and Christian Institutions are rung.

2. Sing Together: Following the bells, All Christians sing the hymn, "How Great Thou Art..." from where ever they are. [Watch the video below for the world famous song and its lyrics]

3. Pray Together: They they will Pray the "Our Father..." for the nation and the national anthem.Monday, May 25, 2020

Adilabad Bishop Antony Prince Panengaden's labour work video goes viral

Mar Anthony Prince Panangadan has been serving as the Bishop of the Syro-Malabar Catholic Diocese of Adilabad in Telengana state since 6th August, 2015. Since his appointment as the hierarchy of this eparchy consisting socially and economically backward people, he has been rendering down to earth services in an exemplary manner to the poor and needy, without ever minding his status or position.

Recently a video of Mar Antony Prince Panengadan has gone viral in which the Bishop was found digging the ground hard for laying the foundations for a house in a village located about 18 kilo meters from the Bishop's House. In the video that is spreading like wild fire, the Bishop was found doing laborious manual construction work like a skilled labourer along with some Catholic Priests and some youths. 

According to actual information, the house of a poor paralysed peasant named Shankarayya one of the residents of Mittapally village in Mancherial District of Telengana was destroyed by a fire. Shankarayya was the father of six girls and three boys. He was unable to go for work owing to his physical condition. His family is surviving hardly on the money earned by his sons who are working as daily coolies. 

When the Bishop came to know the real condition of sankaraiah, he decided to help the family by personally constructing the house. With the help of other Rev Fathers including his secretary and some other youth of the Diocese, he rushed to the spot and started work. 

On contacting, the Bishop said he decided to do the manual work with the team as the diocese has no funds to provide any monetary assistance. As the climate in Telengana is very hot because of the peak climate of summer 'rohini karthika', they start the work early morning and work till 11 am. Within two days they could complete the foundation and are hopeful of completing the construction within a week.

Please watch the video on youtube:


The Catholic Church is very rich with many devout Bishops, Priests, Religious, Nuns and numerous faithful who strive hard to live the Christian lives in this earth as showed by their divine Master. But the satanic world will see and circulate only the minute shortcomings of a small minority who lead a life forgetting their calls.

Wednesday, May 6, 2020

The Truth Behind 'The Book of Truth' by Maria Divine Mercy: Reliable or Scam?

The 'BOOK of TRUTH' (BoT) is written by an Irish Lady known as Maria Divine Mercy (MDM). In the Book of Truth, the author claims that it contains messages and warnings given by Lord Jesus Christ through frequent revelations to her. She claims that the Lord Who had given her apparitions told that she would be known as 'Maria Divine Mercy' and asked her to compile all the messages and make it into one book titled as 'The Book of Truth'. She also says that 'The Book of Truth' would be the last book of prophecy and 'Maria Divine Mercy' would be the last prophet on this earth. All the messages and prophecies are related to the end of this age and the 'Second Coming of Lord Jesus Christ' which is very imminent. According to the official website, she has received 1250 public messages and many private messages in a daily basis. The first apparition and message was received on 9th November, 2010. 

As some of the Prophecies (warnings) mentioned in the 'Book of Truth' fulfilled and some are apparently about to fulfil, people around the world have grown curios to know more about the prophet (author) and the Book. As many of the prophecies are about the Catholic Church and Its hierarchy, the incumbent Pope, many Catholics are not ready to accept them. But another section of the Catholics, who think some of the happenings in Vatican and some actions of the present Pope Francis are against the core principles of Christianity, have become strong champions of BOT and MDM. By this, there has grown a divide between the two groups in the Church viz who accept the BOT and oppose the BOT.

The anti-BOT activists (who are generally modernists and blind supporters of Pope Francis) say that the lady author of the Book of Truth who disclosed her name as 'Maria Divine Mercy' is only a small link in a big chain that strives to attack the Catholic Church and Pope Francis. In support of their claims they show the order of the Arch Bishop of Ireland condemning the BOT and MDM and terming them as false with an official statement that "Mary of the Divine Mercy (MDM), whose original name was Mary McGovern Carberry, 58, of Dublin, Ireland running a public relations firm as McGovernPR is a false seer' as most of her alleged messages are in conflict with the Catholic Church and its Theology".

But on the other hand, a section of the traditionalists in the universal Catholic Church who strongly oppose most of the reforms introduced by Pope Francis in the Church (such as washing of women's feet during Maundy Thursday Liturgical Services, Recognising homo sexuality and same sex marriages in the Church, participating with his cardinals in pachamama worship in the St Peters lawn and installing the idol in the Church, taking the lead role to establish one world religion etc) and termed them as heresy, support the visions and messages of Maria Divine Mercy and work as champions to spread them globally. 

Now the questions are whether the 'Book of Truth is true or false'? What is the truth behind the Book of Truth? Is it approved by the Church? At this moment, as a Faithful and Loyal Catholic it is difficult for me to declare summarily that the Pope Francis is the anti-Christ as alleged by the 'Book of Truth' while as a true Faithful Christian and as a loyal 'slave of LORD JESUS' I too do not vouch any of the above mentioned reforms introduced by the Pontiff that are against the teachings of my Divine Master LORD JESUS. 

So in my humble opinion, it is advisable to take positively the messages and prophecies of the Book of Truth that warn of the end-time signs. Because anyone who is not blind can see all what is happening now and understand clearly the warnings given by the LORD in the Holy Bible being fulfilled these days. And in my belief anyone who does not take seriously these 'end-time' warnings and tell others that we are not approaching the end of age are false prophets and anti-Christians!

So dear brother/sister, resolve to Love and obey the LORD JESUS Who redeemed you with His most precious and Holy Blood above anyone and everyone. Read, meditate and follow His Words in the Holy Bible scrupulously. Honour your spiritual authorities and pray for them including the Pope. But resist firmly (until death) any forceful or gentle attempt by anyone in any form that is contrary to the Teachings of our LORD and may hurt Him! Read the Holy Bible and Pray the Holy Rosary regularly and piously... you and your household will be safe!

Sunday, May 3, 2020

Fake News about Pala Auxiliary Bishop Mar Jacob Muricken's resignation

There is a fake news being published and being made viral by some vested interests in some social media platforms and youtube channels about the Additional Bishop of Pala Diocese Mar Jacob Muricken. 

The news is sending some breaking and sensational fake news that the Auxiliary Bishop of the Syro-Malabar Eparchy of Pala, Mar Jacob Muricken has shocked the Church by rendering his resignation in protest against the behaviour of some Priests and the functioning of the Diocesan Authorities.

But the Honourable Bishop himself has denied and condemned this news and asked the concerned publishers to withdraw such baseless fake news through a letter immediately when it came to his notice.

Here is the Letter published by Pala Bishop Mar Jacob Murickan.The Bishop Mar Jacob Muricken has admitted that he had an inner calling and a desire for leading an isolated and solitary life somewhere away and spend the rest of his life in meditation. He had expressed this desire to his superiors viz the Pala Bishop Mar Joseph Kallarangatt and the Syro Malaber Church head Cardinal Mar George Alencherry and awaiting for their permission. Collecting some broken clues, these so called online journalists are spreading false news against the Diocese and the Catholic Church for defaming and insulting the Church. The faithful are requested be alert and vigilant. God Bless.

Holy Mother Mary's Prophecy Message to Rani John Kanjikode in 2002 about Covid-19

These are the Warnings and Messages given to anointed and chosen child of God of our time Sister Rani John, in whose tongue the Holy Eucharist (in the form of Host) turned in to real Flesh and Blood of Lord Jesus Christ many times in the presence of thousands of people including the Diocesan Bishop and other Priests and nuns. These things were witnessed by anointed and spirit-filled Charismatic Preacher Rev Fr Abraham Kadiakuzhy who is her Spiritual Director and others. Rani John is leading a prayerful and Holy life in response to her Divine Calling. She found the great and rare favour of the Lord to receive HIS Holy wounds on her body through stigmata. 

The Lord Jesus Christ appeared to her 4 times. The Blessed Virgin Mother appeared to her 47 times and gave messages and warning about many things. From then onwards the world has been witnessing everything foretold by the Holy Mother. Unfortunately the people including the Church authorities are found least bothered about any of them. 

Here is the Last Message given by the Holy Mother Mary to Rani John on 22nd of August, 2002 in which the Divine Mother mentioned about the disease which is going to breakout that can not be treated and cured by the physicians. Our Lady of Kanjikode had also warned about many things which are going to happen in the Catholic church, and we have seen and have been experiencing the fulfilment of lot of things and are going to see the rest. 

Please listen carefully the lamentations of the compassionate Mother seeing the destruction of Her children. Please share these to all.Here is the PDF format of the message in Malayalam. Message courtesy: Rev Fr Abraham Kadiakkuzhy.
Friday, May 1, 2020

Kreupasanam Online Covenant (Udambadi) Registration, Prayer & Retreat


Due to the ongoing lockdown because of covid-19 pandemic caused by the dreadful coronavirus, all Institutions including Churches and Retreat Centers are closed for time being. They will remain locked for the public until the lockdown is lifted by the central and state governments. As there is no sign for the end of the lock down immediately in the near future, Kreupasanam Marian Shrine and Retreat Center has facilitated Online Covenant Registrations and Prayer (Udambadi Prarthana) and Online Retreat through their official Youtube channel on the request of numerous devotees of the Lord Jesus and Holy Mother who are in great distress.

Now any devotee can Register online for Kreupasanam Udambadi Prarthana (Covenant Prayer) being in his/her home and participate in the Marian Retreats and other Fasting Retreats (Dhyanam) by live online videos. 

How to Register Kreupasanam Udambadi (covenant) Online?

Kreupasanam has modified their website recently and all their spiritual services like Udambadi registration, submitting Prayer requests, morning and evening prayers, Kreupasanam news papers in multi languages, Holy Mass, Holy Eucharistic Adoration, Retreats, Prayers etc. are now available online.

To Register for the miraculous Kreupasanam Udambadi (covenant), please click this new Krupasanam website English link directly and follow the instructions: 


https://kreupasanammarianshrine.com/online-marian-covenant-prayer.php

Click the blue button (മാതാവിന്റെ രൂപത്തിന്റെ അടിയിൽ നടുക്കുള്ള മെഴുകുതിരിയേൽ), you will be asked to 'Sign-in with google'.

Then click on the Youtube symbol and subscribe the channel.

Then click on the Online Covenant Prayer:

Then you need to fill-in your Name, e-mail, phone no, and place in the form.

After clicking 'send message' enter your 6 Prayer intentions.

Then 'send message' and download Prayer.

For detailed instruction video in Malayalam please watch this video:

മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ കാണുക

 

God Bless and Holy Mother help everyone abundantly.

Note: Those who want to add comments or prayer requests below, please do through your google account.

Mount Nebo at Vagamon in Kerala a speciality Retreat Centre for deliverance

The name 'Mount Nebo' for a Christian retreat center may be a bit confusing. Because the meaning of the word Nebo in Hebrew suggests as the name of one of the important gods among the Assyro-Babylonian pantheon. he was considered as the god of knowledge and vegetation and the patron of the scribes and educational institutions. But Mount Nebo in the Holy Bible is an important mount where Moses, (the great leader of the Israelites who with the help of God, freed the Hebrew people out of their bondage in Egypt and led them through the deserts to the Promised Land) breathed his last after being granted a view of the Promised Land, "Canaan"!

Mount Nebo Retreat and revival center is a calm and peaceful retreat center at the Wagamon tourist hill-station in Idukki district of Kerala. It is located near St Sebastian's Catholic Church in Vagamon at a distance of about one kilometre from the bus top centre. It is bordering the Meenachil Taluk in Kottayam district and it is under the Syro-Malabar Diocese of Pala.

Mount Nebo Retreat center at Vagamon is presently directed by Rev Dr Thomas Vazhacharickal who is a popular exorcist Priest who held vast study and research about demonology and has extensive experience in delivering possessed people particularly youngsters from the clutches of satan and the powers of the darkness through Powerful Prayers and the help of the Most Holy Sacrament. 

Six days retreats are conducted here from time to time and one can make a prior booking for attending a retreat. Even following piously the online retreats and services conducted by the devoted Priest is capable enough to untie an affected person from the knots of evil spirits.

Knowing that the signs and symptoms are pointing towards the end time, Missionaries are working day and night without rest to gain maximum souls from eternal damnation. In India too, particularly in the state of Kerala, the work of God is being done vigorously and enthusiastically by a number of anointed Priests, Religious and the Laity. As Kerala has become the center of global Evangelization, the dark kingdom of devil is also is in full work in Kerala by recruiting many people (including influential) as its agents. On one side the Holy Work of Heaven is on the steep rise, but on the other side the cursed work of satan also is alarmingly rising. 

satan is offering money, power, positions, luxury, worldly pleasures, etc to trap as many people as possible for its kingdom. We can see these days even many priests, nuns and devoted christians renouncing the Church and their Divine Call by disobeying their authorities and joining the company of satan worshippers knowingly or unknowingly.

When devil is not sparing even the anointed people, how will it then leave the average youngsters who are mostly addicted to the tools of devil such as internet videos and mobile fun? More and more children and youth (particularly belonging to Catholic Christian families) are becoming easy victims of the the devil's trap these days through them it is plotting to destroy the families and the societies. At such a juncture, the exorcism and deliverance services of more and more powerful Priests like Rev Fr Thomas Vazhacharickal, Rev Fr Dominic Valanmanal, Rev Fr Mathew Naickomparambil, Rev Fr Xavier Khan Vattayil etc is needed for the society.

To know more and to book a retreat, please contact the phone numbers: +91 98474 72522 +91 96328 05800

To know more details about the retreat, please check their website: 
  
http://mountnebo.online/

To watch the Live Online Retreats and Live Videos, please click the Youtube channel of Mount Nebo Retreat Center, Vagamon.

https://www.youtube.com/c/MountNebo

Sunday, April 12, 2020

Holy Mother Mary's apparition and latest messages in Iritty Kerala

The Holy Mother of the Merciful Lord Jesus Christ has been giving her apparitions and special messages relating to the present and the end time tribulations to numerous chosen people around the world. Since the past two years the Blessed Virgin Mother has been appearing and performing miracles in the house of one devoted youth who is living in Iritti in Kannur district of Kerala. His name is Nidhin Tom of Randamkadavu village. From available information it is learnt that this young man is leading a pious life of Prayer and penance which is pleasing to the Saviour Lord Jesus Christ. Some people who know him testify that they have witnessed him receiving the rare gift of 'stigmata' (a miniature replica of the Holy wounds of Lord Jesus) which is granted by Heaven to the Saints and chosen persons in the Catholic Church. Nidhin's family belongs to the Syro-Malabar Arch-Diocese of Thalassery (Tellicherry)

The latest apparition of Our Lady to Nidhin was on April 11th (Holy Saturday-on the eve of the Easter 2020) which was the fifteenth in 2 years. Following the apparition of the Holy Mother in 2018, their home has turned into a pilgrim center attracting devotees who gather there and pray. Miraculous flow of honey and oil in large quantities was witnessed by numerous people including Priests, Nuns and the faithful. The same news was reported in some electronic and print media of Kerala.


During Her previous apparition on 22-11-2019, the holy Mother had informed that She would again appear there on April 11, 2020 and give Her messages. Many Priests, Nuns and devotees were present there at that time in 2019. Even though the Blessed Mother appeared twice on the exact day (April-11) at 1.00 noon and 1.00 at night, other faithful who knew this could not be present as the covid-19 lockdown is in force. However they remained in Prayers in their homes.

In Her recent and latest apparition (which was intimated by the Mother in advance), she was holding the Child Jesus in Her hand and was seen in tears. The following are some of the warnings and messages the Virgin Mother gave.

About the coronvirus the Mother prophesied that the present covid-19 disease will subside by the 25th of this month, but warned that another more serious epidemic is following.


According to the message, this coronavirus is the work of the devil mainly to disrupt the Spiritual and Devotional activities during the lent and Holy Week and Easter season, so that many average faithful will further lose their faith and leave away from God. satan is hoping that by blocking the Holy Mass and other liturgical activities, God's people will turn away from Him.

The compassionate Mother is also warning Her children that another plan of satan is to trap and distance one or some members of devoted families and to enter these families and destroy them through these trapped persons.

The Holy Mother exhorts all the people redeemed by the Precious Blood of Her Divine Son Jesus to remain steadfast in faith amidst any trials and tribulations.

- Pray to the Divine Mercy for the family and the World 
- Make Prayer, Penance and true repentance. 
- Through honest repentance and detesting sins, any sinner can receive Grace.
- satan is plotting and conniving to disrupt the prayer lives of even chosen children of God. Be aware of it and be vigilant.
- Be aware that the time for the Lord's second coming is very near.

Holy Mother Mary's Latest (last) Message given in Kannur recently about covid-19 pandemic due to coronavirus and its gradual ending/subsiding: The Blessed Virgin Mother also gave a warning that the Second Coming of Lord Jesus Christ is very near...Watch the video of Holy Mother Mary shedding Blood as tears in a Catholic Priest home in India: Imploring her children to abandon wickedness and repent for sins!


Watch the video of Holy Mothers's appearance in Nidhn Tom's house in Randam kadavu, Iritty (Kannur)below:പരി: 'അമ്മയുടെ കണ്ണൂർ (കേരളം) പ്രത്യക്ഷപെടലിന്റെയും സന്ദേശത്തിന്റെയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ അറിയുവാൻ അടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക.

https://www.24newslive.com/page/news/Kerala-7/10608.html

Monday, April 6, 2020

How to Make a Confession during this lockdown period due to coronavirus

The universal Christian community has entered the Holy Week which is the most important period in the Liturgical Calendar. In the normal sense, a Catholic Christian is exhorted to make at least a 'confession' (once in a year) during the Holy Pascha season. Many faithful are getting a doubt how to make a Holy Sacrament of Reconciliation during this Holy Week amid the ongoing lockdown situations due to corona outbreak? 

As the faithful are encouraged to participate in online live Holy Masses and other devotional activities, many are getting a doubt whether tele-confessions are allowed and available in the Catholic Church during such time. If available one can stay at home and make a Sacrament of Reconciliation through telephone and get sins absolved without ever breaking the lock-down rules issued by the state. 

As an answer for this doubt, the Pope has made an announcement recently that one can make a 'direct confession to the Father God' on certain conditions in this special case. The format for making 'Sacrament of direct Reconciliation' also is the same that of regular ones. It should be piously made to the Compassionate Divine Father with utmost humility and true repentance. Before making the penance directly to God, one should resolve to make it to a Priest when the present situations change and a normal confession becomes possible.

In this connection, I am sharing an article written and published by Fr Anish through Marian TV channel in Malayalam, that will be helpful for the Malayalees to get sufficient information about the above discussed subject. Please go through it, make a meaningful confession and remain Blessed.

കത്തോലിക്കരായ എല്ലാവരും കുമ്പസാരിച്ച് ഒരുങ്ങുന്ന വലിയ ആഴ്ചയാണല്ലോ ഇത്‌... ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും കുമ്പസാരിക്കാത്തവർ പോലും കുമ്പസാരിച്ച് പാപമോചനം നേടി ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്ന സമയമാണ് വലിയ ആഴ്ച്ച... ഈ കൊറോണ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത്‌ എങ്ങനെ ഈസ്റ്റർ ഒരുക്ക കുമ്പസാരം നടത്തും..? പാപത്തിൽ ജീവിച്ച് വിശുദ്ധനായിത്തീർന്ന അഗസ്തീനോസ് പുണ്യവാളൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, "എന്നെ സൃഷ്‌ടിച്ച എന്റെ ദൈവത്തിന് എന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ എന്നെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല" എന്നാണ്... അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്മതം, പശ്ചാത്താപം ദൈവത്തിന് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാം അനുതപിച്ച്, കൂടെ കൂടെ കുമ്പസാരിക്കണം എന്ന് തിരുസഭ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്... നമ്മിലുള്ള പാപം എത്ര വലുതാണോ അതിലും വലുതാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള കരുണ.... അതു പ്രകടിതമാകുന്ന കുമ്പസാരം എന്ന കൂദാശയിൽ നാം പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നത് വൈദികനോടല്ല മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിനോടാണ്... പാപം ക്ഷമിക്കുന്നതും വൈദികനല്ല....ക്രിസ്തുവാണ്... ഈ പെസഹാ കാലത്തുള്ള വ്യക്തിഗത കുമ്പസാരം ഈ വർഷം സാധിക്കുകയില്ലാത്തതിനാൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ എങ്ങിനെ കുമ്പസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.. മാർപാപ്പ: "എന്താണ് കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്നത്.... മതബോധന ഗ്രന്ഥം വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്.... കുമ്പസാരിക്കാൻ വൈദീകൻ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ, കുമ്പസാരത്തിനായി നന്നായി ഒരുങ്ങി ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറയുക.... നമ്മുടെ പിതാവാണ് ദൈവം... നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങൾ പിതാവായ ദൈവത്തിനു മുന്നിൽ ഏറ്റു പറയുക.... നിനക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെയും! എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ.... നിന്റെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവീക കരുണയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുക.... കുമ്പസാരത്തിന്റെ ജപം ചൊല്ലുക... ഏറ്റവും അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കുമ്പസാരം നടത്തുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ നടത്തുക.... ഇപ്പോൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ..... അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവകൃപ നിന്നിലേക്ക്‌ കടന്നു വരും..." ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങിനെ കുമ്പസാരിക്കാം? എങ്ങിനെ കുമ്പസാരിക്കാം.. 1. കുമ്പസാരത്തിനുള്ള ജപം ചൊല്ലുക. സര്‍വ്വ്വശക്തനായ ദൈവത്തോടും, നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും, പ്രധാന മാലാഖയായ വിശുദ്ധ മിഖായേലിനോടും, വിശുദ്ധ സ്നാപക യോഹന്നാനോടും, ശ്ലീഹന്മാരായ വിശുദ്ധ പത്രോസിനോടും, വിശുദ്ധ പൗലോസിനോടും, വിശുദ്ധ തോമ്മായോടും, സകല വിശുദ്ധരോടും, പിതാവേ, അങ്ങയോടും ഞാന്‍ ഏറ്റു പറയുന്നു. വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഞാന്‍ വളരെ പാപം ചെയ്തുപോയി. എന്റെ പിഴ, എന്റെ പിഴ, എന്റെ വലിയ പിഴ... ആകയാല്‍ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും, പ്രധാന മാലാഖയായ വിശുദ്ധ മിഖായേലിനോടും, വിശുദ്ധ സ്നാപക യോഹന്നാനോടും, ശ്ലീഹന്മാരായ വിശുദ്ധ പത്രോസിനോടും, വിശുദ്ധ പൗലോസിനോടും, വിശുദ്ധ തോമ്മായോടും, സകല വിശുദ്ധരോടും, പിതാവേ, അങ്ങയോടും നമ്മുടെ കര്‍ത്താവായ ദൈവത്തോട് എനിയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ എന്ന് ഞാനപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമ്മേന്‍. 2. പാപങ്ങൾ ക്രമമായി ഓർക്കുക. 3. പാപങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയുക. 4. പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുക. 5. മേലിൽ പാപം ചെയ്യുകയില്ലെന്നും വ്യക്തിപരമായി കുമ്പസാരിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത അവസരത്തിൽ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊള്ളാമെന്നും, കാർമ്മികൻ കൽപ്പിക്കുന്ന പ്രായശ്ചിത്തം നിറവേറ്റമെന്നും മനസ്സിൽ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കുക. ഇത് പാലിക്കുവാൻ ആയി ഈശോയുടെ കൃപ യാചിക്കുക. 6. മനസ്താപ പ്രകരണം ചൊല്ലുക. എന്റെ ദൈവമേ, ഏറ്റവും നല്ലവനും എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാനും യോഗ്യനുമായ, അങ്ങേക്കെതിരായി പാപം ചെയ്തു പോയതിനാൽ, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ മനസ്തപിക്കുകയും, പാപങ്ങളെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്റെ പാപങ്ങളാൽ, എന്റെ ആത്മാവിനെ അശുദ്ധമാക്കിയതിനാലും, സ്വർഗത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി, നരകത്തിന് അർഹനായി തീർന്നതിനാലും, ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പ്രസാദവര സഹായത്താൽ, പാപ സാഹചര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നും, മേലിൽ പാപം ചെയ്യുകയില്ല എന്നും ദൃഢമായി ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപം ചെയ്യുക എന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കാനും ഞാൻ സന്നദ്ധനായിരിക്കുന്നു. ആമ്മേൻ. വ്യക്തിഗത കുമ്പസാരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സ്വന്തം നിലയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്മ പ്രവർത്തികളും കുടുംബത്തിൽ ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുക.... വലിയ ആഴ്ചയിലെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം നടത്തുന്ന നമ്മുടെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും അനുഭവമായിരിക്കാം ഇത്... ഒരു പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും തീക്ഷണതയോടെ സന്തോഷത്തോടെ കൂടുവാൻ പോകുന്ന വലിയ ആഴ്ച്ചയും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും... കർത്താവിൻറെ അനന്തകരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം... ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ, അനീഷച്ചൻ. Please Note: കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇടവക കേന്ദ്രീകൃതമായ ആരാധനക്രമജീവിതം അസാധ്യമായ അസാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ 2020 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ വലിയ ആഴ്ചയിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടതാണിത്.

Saturday, March 28, 2020

Mar George Alencherry's Video Message and Circular Holy Week Liturgy Instructions

The Major Arch Bishop and Head of the Syro-Malabar Catholic Church, Cardinal Mar George Alencherry published a circular and a video message yesterday with detailed instructions and official directives on how the Liturgical Practices should be performed in the Syro- Malabar Catholic Church during the forthcoming Holy Week (including the Palm Sunday (Hosanna Njayar), Maundy Thursday (Pessaha Vyazham), Good Friday (Dukkha Velly) and Easter (Uyirppu Thirunnal).

In the history of the Church this is the first time the faithful throughout the world are banned from gathering together or going to the Churches or participating in the Holy Sacramental Services. This is in connection with the fast escalating coronavirus pandemic. Even though the Church consisting of fewer number of disciples during the persecution by cruel rulers in the past were forbidden from practising spirituality, it was not prohibited by the Religious superiors, but encouraged!

The Holy Week or the Passion Week this year 2020 commences with the Palm (Hosanna) Sunday on April 5th. Even though the faithful are asked to remain indoors owing to the lockdown period declared by the governments, they have really a very wide choice of spiritual activities they can participate online being in their own houses! Though this coronavirus time is physically, economically and emotionally hard, this is a golden period for all the Christians and others who want to make a self examination of their lives and mend and prepare their souls for the 'end of age' which is very sure and imminent...!

Please watch the video message given by our Cardinal Mar Alencherry and follow the instructions given therein: Please read the above given instructions in detail through a circular. Please check it follow it scrupulously. God Bless:

Thursday, March 26, 2020

How to Read Kreupasanam E-News Paper Online in 8 languages?

There is yet another good news for the devotees of the Holy Mother of Grace at Kreupasanam Marian Shrine. Kreupasanam has started publishing e-paper also for the convenience of the children of Blessed Virgin Mother.

Currently the Online Newspaper (electronic paper) is available in 8 languages. They are MALAYALAM, ENGLISH, TAMIL, TELUGU, HINDI, KANNADA, KONKINI, MARATHI. Hereafter a Kreupasanam enthusiast can read the paper of his/her choice at the click of a button on the mobile phone / smart phone or on the personal computer.

How to read the Kreupasanam E-Newspaper Online?

It is very simple.

Step 1. Click this Kreupasanam Website link: 

https://kreupasanammarianshrine.com/kreupasanam_publication.php

Step 2. Click on the Blue Kreupasanam E Papers button below left.

Step 3. You will be directed and asked to sign-in with google.

Step 4. Upon clicking sign in, you will be taken to the subscription page.

Step 5. After subscribing youtube channel, you will reach the e-paper page, where you can select one or all the papers and read and receive Blessing.


[PLEASE WATCH THE OFFICIAL KREUPASANAM VIDEO AND FEEL FREE TO SUBSCRIBE MY CHANNEL ALSO]

 

Bishop Mar Raphael Thattil's Circular to Jesus Youth Members

Here is the circular published by the Samshabad Eparchy Bishop Mar Raphael Thattil who is also the Ecclesiastical Advisor of Jesus Youth International. The circular is published on March 25, 2020 for all the members of Jesus Youth International in view of the coronavirus pandemic. Please check here for the circular in PDF form below and share it to one and all. God bless!


Wednesday, March 25, 2020

സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ സന്ദേശം


KALATHINTE ADAYALANGAL
KALATHINTE ADAYALANGAL
പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ തീവ്രമാക്കുവിൻ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേദനയുടെ സമയമാണ്. നിങ്ങൾ ഈശോയിൽ നിന്നും അകന്നു ജീവിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ മോചനവും, മോക്ഷവും അവനിൽ മാത്രമാകുന്നു. മാനസാന്തരപ്പെടുകയും, നിങ്ങളുടെ വലിയ സുഹൃത്തായ അവനിലേക്കു നിങ്ങൾ തിരിയുകയും ചെയ്യുവിൻ. ഈ കഷ്ടതയുടെ സമയങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: പരിശുദ്ധ ജപമാലയും, വേദപുസ്തകവും (ബൈബിൾ) നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലും; സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാകണം. ഭൂമിയിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഭീകരത കാണുന്നതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നവ അനുസരിക്കുക. സ്നേഹത്തിനായി നിങ്ങളെ ഒരുക്കുക, എന്നിരുന്നാലും വലിയ വേദന ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മനുഷ്യകുലം സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിഞ്ഞു, തങ്ങളുടെതന്നെ കരങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ തകർച്ചയുടെ പടുകുഴിയിലേക്ക് മനുഷ്യർ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് വലിയൊരു യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്താണ്. നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിനായി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ആയുധങ്ങളെ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ടു പോകുക. എന്നെ ശ്രവിക്കുന്നവരായ നിങ്ങൾ: വിശ്വസിക്കുക; നിങ്ങൾ ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കുകയും, ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കാവലാളൻമാരുമാകുവിൻ. പരിശുദ്ധമായതിനെ തകർക്കാനായി ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്, എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സത്യം മൂലം അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താനാകും. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ എന്റെ മകൻ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുവിൻ. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക. 4,935 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 6/3/2020

Tuesday, March 24, 2020

PRAY WITH THE POPE AGAINST CORONAVIRUS MARCH 25 & 27


ഈശോയിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ...
കൊറോണാ പരത്തുന്ന മഹാമാരിയിൽ നിന്നു ആശ്വാസം നേടാൻ മാർപ്പാപ്പയുമൊത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ 2 ദിവസങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിക്കാം!

ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച (25.03. 2020) റോമിലെ സമയം 12 മണിക്ക് (ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 4.30) ലോകം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവെ എന്ന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാൻ പാപ്പ നമ്മെ ക്ഷണിക്കന്നു. ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച (27.03.2020) വൈകിട്ട് റോമിലെ സമയം 6 മണിക്ക് (ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10.30 ന്) പാപ്പായുടെ മുഖ്യകാർമ്മീകത്വത്തിൽ വത്തിക്കാൻ ചത്വരത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബ്ബാന എഴുന്നള്ളിച്ച് വച്ചുള്ള ആരാധന നടത്തപ്പെടും. (HOLY EUCHARISTIC ADORATION)

അതിൽ സാമ്പർക്ക മാദ്ധ്യമങ്ങൾ വഴി (Social Media Networks) (വത്തിക്കാൻ media യുടെ YouTube channel, TV തുടങ്ങിയ മറ്റു മാധ്യമങ്ങളും) പങ്കു ചേരുന്ന എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണ ദണ്ഡ വിമോചനം പ്രാപിക്കാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടായിരിക്കും.
ദണ്ഡ വിമോചനം എന്താണെന്നു സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപരാധ വിമുക്തമായ പാപങ്ങളുടെ കലിക ശിക്ഷ യിൽ നിന്നുള്ള ദൈവ തിരുമുന്പാകെയുള്ള ഇളവുചെയ്യലാണ്‌ ദണ്ഡ വിമോചനം. പ്രായശ്ചിത്ത കൂദാശ യുടെ ഫലങ്ങളോട് ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായതു തിരുസഭ കല്പിക്കുന്ന ചില വ്യവസ്‌ഥ കൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടു ഇത് നാം നേടി എടുക്കണം. പാപം മൂലമുള്ള കലിക ശിക്ഷ യെ ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ ഇളവ് ചെയ്യുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചു ദണ്ഡ വിമോചനം പൂര്ണമോ ഭാഗികമോ ആകാം.ഏതു വിശ്വസിക്കും തനിക്കു വേണ്ടി തന്നെയോ മരിച്ചവർക്കു വേണ്ടിയോ ദണ്ഡ വിമോചനങ്ങൾ നേടാവുന്നതാണ്. (Indulgentiarum Doctrina Paul VI)
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ നോമ്പു കാലത്തു, കൊറോണ മൂലം കുമ്പസരിക്കാൻ അവസരം ഇല്ലാത്ത ഈ കാലത്തു പരിശുദ്ധ പിതാവ് പ്രത്ത്യേക മായി അനുവദിച്ചി രി ക്കുന്ന ഈ പൂർണ ദണ്ഡ വിമോചനം പ്രാപിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവത്തോട് ഇന്നു വരെയുള്ള സകല പാപങ്ങളും ഏറ്റുപറഞ്ഞു നല്ലൊരു കുമ്പസാരം നടത്താം. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഓരോ കല്പനകളും വിശദമായി പരിശോധിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നന്നായി മനസ്‌ഥാപപൂർവം ഒരുങ്ങുക. ദൈവം ദാനമായി സ്നേഹത്തോടും കരുണയോടും തരുന്ന കൃപ നഷ്ടമാക്കി കളയാതിരിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 🙏


[ARTICLE COURTESY: MARIAN TV]