Tuesday, June 14, 2022

Apostles' Creed of the Catholic Church: How to profess വിശ്വാസ പ്രമാണം?


Apostles' Creed
is a solemn statement of Christian Faith composed by the 12 Apostles of the Divine Master Lord Jesus Christ and used for the proclamation of Faith in most Christian Churches particularly the Universal Catholic Church. And in the Catholic Church, the 'Pronouncement of Faith' is an important event observed during the Holy Mass and other Prayers regularly. 

The Apostles Creed is a powerful prayer as well. It is definitely more powerful than a Prayer. It is the action and process of 'affirming openly' a Christian's Faith to the world, gladly, proudly, and boldly. Sometimes proclaiming the Apostles Creed can even cost one's life, as we have been seeing these days in many countries like Nigeria, where Christian persecution has become a regular affair by the anti-Christian elements, especially the islamic terrorists!

Proclaiming the Apostles' Creed is a very powerful and effective action against satanic attacks. There are many devotees who pledge their 'Christian Faith' in times of danger and get immediate help from above. There are many stunning testimonies from many people who have even escaped wild animals' attacks by saying the Apostles' Creed!

Unfortunately, the Apostles Creed is not declared by some people with a clear understanding of its meaning and value. Most people by heart it and recite it automatically from their memory without perceiving properly the meanings of the content. 

How to say the Apostles Creed in Church? What 'Spiritual Body Language' is to be observed while reciting the Statement of Faith?

The Apostles' Creed is to be uttered or proclaimed aloud and clearly. While saying the Statement of Faith in the Church, one must stand erect. It is better to keep the right hand above the heart (on the left chest, as we do while making the National pledge) while proclaiming the Faith Creed than to keep hands joined as we do while Praying. (Whenever we make any prayer, we should keep the hands joined).

Apostles' Creed in English:

I believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son our Lord. He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under pontius pilate, was crucified, died, and was buried; He descended into the hades; on the third day, He rose again from the dead; He ascended into Heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of Saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.

Apostles' Creed വിശ്വാസ പ്രമാണം (Viswasa Pramanam) in Malayalam

സര്‍വ്വശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിന്‍റെയും ഭൂമിയുടെയും സ്രഷ്ടാവുമായ ഏക സത്യ ദൈവത്തില്‍ ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഏകപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവുമായ ഈശോ മിശിഹായിലും ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പുത്രന്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവാല്‍ ഗര്‍ഭസ്ഥനായി, കന്യാമറിയത്തില്‍ നിന്നു പിറന്നു. പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്‍റെ കാലത്ത്, കഠിന പീഡകള്‍ സഹിച്ച്, കുരിശില്‍ തറയ്ക്കപ്പെട്ട്, മരിച്ച്, അടക്കപ്പെട്ട്, പാതാളത്തില്‍ ഇറങ്ങി, മരിച്ചവരുടെ ഇടയില്‍നിന്നു മൂന്നാം നാള്‍ ഉയിർത്തു, സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെക്കെഴുന്നള്ളി, സർവശക്തനായ പിതാവായ ദൈവത്തിന്‍റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു. അവിടെനിന്ന് മരിച്ചവരെയും ജീവിക്കുന്നവരെയും വിധിക്കാന്‍ വരുമെന്നും ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭയിലും, പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തിലും, പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിലും, ശരീരത്തിന്‍റെ ഉയിര്‍പ്പിലും, നിത്യമായ ജീവതത്തിലും, ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.  ആമ്മേന്‍. 

Syro Malabar/Syrian/Mar Thoma Viswasa Pramanam (നിഖ്യ വിശ്വാസപ്രമാണം (Nicaea) Nicene Creed)

"സർവ്വശക്തനും പിതാവുമായ ഏക സത്യദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ സകലത്തിന്‍റെയും സ്രഷ്ടാവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്‍റെ ഏക പുത്രനും സകല സൃഷ്ടികൾക്കുമുമ്പുള്ള ആദ്യജാതനും യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുൻപ് പിതാവിൽനിന്നും ജനിച്ചവനും, എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപെടാത്തവനും, ഏക കർത്താവുമായ ഈശോമിശിഹായിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുന്നു സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും, പിതാവിനോടുകൂടെയുള്ള ഏക സത്തയുമാകുന്നു. അവിടുന്നു വഴി പ്രപഞ്ചം സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെടുകയും, എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യരായ നമ്മുക്കുവേണ്ടിയും, നമ്മുടെ രക്ഷക്കുവേണ്ടിയും, അവിടുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്നു ശരീരം സ്വീകരിച്ചു മനുഷ്യനായി പിറന്നു. പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ കാലത്തു, കഠിന പീഡകൾ സഹിക്കുകയും, സ്ലീവായിൽ തറക്കപ്പെട്ടുമരിക്കുകയും, സംസ്ക്കരിക്കപ്പെടുകയും, എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപോലെ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. അവിടുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നുള്ളി, സർവശക്തനായ ദൈവ പിതാവിന്‍റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെയും ജീവിക്കുന്നവരെയും വിധിക്കുവാൻ, അവിടുന്നു വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുന്നു. പിതാവിൽനിന്നും – പുത്രനിൽനിന്നും – പുറപ്പെടുന്ന സത്യാത്മാവും ജീവദാതാവുമായ ഏക പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകവും പരിശുദ്ധവും ശ്ലൈഹികവും സർവ്വത്രികവുമായ സഭയിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു . പാപമോചനത്തിനുള്ള ഏക മാമ്മോദിസായും ശരീരത്തിന്‍റെ ഉയിർപ്പും നിത്യായുസ്സും ഞങ്ങള്‍ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമ്മേൻ."

Saturday, June 4, 2022

Tabor Retreat Center Thodupuzha latest notification അറിയിപ്പ്


Tabor Retreat Center at Ezhumuttom near Thodupupuzha in the Idukki district of Kerala is one of the oldest Catholic Charismatic Retreat Centers in India. It was started, as a small prayer group by Late Rev Fr (Dr) Augustine Pallikkunnel 
in 1976, when the Catholic Charismatic moment first arrived in India. Prayers were held every month for the natives of Ezhumuttom village and its surroundings in the beginning. As unusual miracles started to occur among the participants of the Prayer, The Prayer group grew up into a bigger gathering, and the founder Priest named it as 'Thabor Prayer House'.

As Prayers at Tabor Center became very intensive and the happening of miracles became a regular incident, obviously people from other districts also started to come to Tabor to attain various intentions like the healing of incurable diseases and obtaining impossible favors through Prayer. Thereafter the growth of Tabor was very fast as its name and fame spread across the other districts of the state also.

And today, all the spiritual activities in the fully grown and Spirit-filled Retreat Center are being conducted under the efficient direction of Rev Fr Georgy Pallikkunnel, the nephew of Rev Fr Augustine Pallikkunnel, as a rare coincidence in the Catholic Church!! Just as great Prophet Elijah cast his mantle upon his disciple Elisha, Rev Dr. Augustine gave his God-given authority to his brother's son Rev Fr Georgy to run the Retreat center and be a solace to the multitude. 

Just as Elisha received a double portion of Elijah's power, Rev Fr Georgy is specially anointed by the Almighty God in such a way that God makes known through his tongues the countless blessings and favors to all who approach him in the prayer center! Georgy Achan's prayers and spiritual contributions are the reason behind the steady growth of Tabor Retreat Center in the Kothamangalam Diocese and to remain as one of the top Retreat Centers in Kerala.

Different spiritual activities being held at Thabor Retreat Center:

Inner Healing Retreats (ആന്തരിക സൗഖ്യ ധ്യാനം) held twice every month are the specialty of Tabor Retreat Center. These 4-day retreats begin on the first and third Sundays of every month and end on the following Thursdays. In the future, these Retreats may be conducted every week if the demand increases. You can book an inner healing Retreat (ആന്തരിക സൗഖ്യ ധ്യാനം) and make online payment of Rs 800/- through the official website of Tabor Retreat Centre, Ezhumuttam, Thodupuzha.

One Day Bible Convention (ഏകദിന ധ്യാനം) Saturday 1-day Retreat:

The most attractive and accepted Spiritual Service conducted by Tabor Retreat Center is the 'One-Day Bible Convention' also known as the 'One-day retreat' that takes place every Saturday. Tens of thousands of people attend this Saturday Prayer service even from far away places and receive umpteen intentions that materialized miraculously. The personal testimonies shared by the participants/recipients will narrate clearly, how much God honors the words foretold by HIS loyal servant Rev Fr Georgi Pallikkunnel (junior)!

These Bible Conventions begin at 6.15 am with the Holy Mass on Saturdays. Holy Rosary Prayers and other Spiritual activities are conducted thereafter. Live Telecasting is made available through Tabor's youtube channel from 9.00 am. People residing in other states or countries can watch the programs through their youtube channels and participate, if unable to attend personally.

https://www.youtube.com/channel/UCsnUMaJBoTRp4UBGEU3Kkeg

Bus services and Route map:

Tabor is situated at Ezhuttam which is 12 km away from Thodupuzha. From Thodupuzha special KSRTC buses are run to the Retreat Center every Saturday. There are some private buses also that run between Thabore and Todupuzha. Tabor's own bus picks and drops retreatants from the main road at Ezhumuttom. As of now at 8.15 am a KSRTC bus starts from Thodupuzha private bus stand. And a private bus at 9.30 pm. Those who get down at the main road can either walk or hire an auto-rickshaw or get Tabor's bus.

Please contact the Retreat Center at 9544767260 to know the exact timings of the buses.

Bread is distributed free of cost to the one-day retreatants after the Holy Mass at 1.00 pm on Saturdays. There is also a coffee shop and a cafeteria where coffee and refreshments are available for buying.

Monday, May 30, 2022

Indian Charismatic Renewal Movement Golden Jubilee Celebrations


കാരിസ് ഇന്ത്യുയുടെ ഗോള്‍ഡന്‍ ജൂബിലി സമാപനം ഷെക്കെയ്‌ന ന്യൂസില്‍ 

Thursday, May 26, 2022

Most effective exorcism/deliverance Church in India: St Michael's Rajavoor


Rajavoor is a Catholic village in the Kanyakumari district of Tamil Nadu (in the Kottar Catholic Diocese) in South India. Rajavoor was called Vanchimarthadanalloor during the erstwhile rule of the Travancore Maharajahs in Kerala. Rajavoor is famous for the 'St Michale's Shrine' which is located at the center of the village and the 'Kanikkai Matha' (Our Lady of Presentation) Church.

Rajavoor is a famous pilgrim center. The Church dedicated to the Arch-Angel St Michael is a famous exorcism centre and many people come to this Holy shrine with their near and dear ones who are possessed by unclean spirits for their expulsion. 

Address: St. Michael the Archangel Church, Rajavoor, Thoppoor, Nagarcoil, Kanyakumari Dt, Tamil Nadu, South India, PIN: 629 403
Contact Phone Number: 04652 250150

Rev Fr. Wilson L. (Assistant Parish Priest:) Mobile: 9786656489

Email: fr.wilson18samaritan@gmail.com


Monday, May 16, 2022

Christian Martyr St Devasahayam Pillai: the greatest Saint ever from India!


വിശുദ്ധപദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ച സഹനയാത്ര !
2012ൽ ദേവസഹായത്തിനെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി പ്രഖ്യാപിച്ച ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ പാപ്പ 'വിശ്വസ്തനായ അല്മായൻ' എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഭാരതത്തിലെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന , എതാനും വർഷങ്ങൾ മാത്രം പഴക്കമുള്ള തൻറെ ക്രിസ്തീയവിശ്വാസം തള്ളിപ്പറയാൻ കൂട്ടാക്കാതെ രക്തസാക്ഷി ആയ, ദേവസഹായത്തെ ക്രിസ്തുനാഥൻ ഇതാ ആഗോളസഭയുടെ വണക്കത്തിനായി ഉയർത്തുന്നു. ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധപദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ അൽമായനും പ്രഥമ രക്തസാക്ഷിയുമായ ദേവസഹായത്തിന്റെ സാക്ഷ്യജീവിതം, വിശ്വാസം ഞെരുക്കപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്കെല്ലാം പ്രചോദനമാണ്.
(ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻറെ പരിവർത്തനത്തിനു ശേഷം പിള്ള എന്ന ജാതിപ്പേര് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തതു കൊണ്ട് ദേവസഹായം എന്ന് മാത്രമാണ് ചില വത്തിക്കാൻ രേഖകൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചുകാണുന്നത്. ദേവസഹായം എന്നുമാത്രം അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമായി തോന്നുന്നത് )
മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ തീവ്രസഹനത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ കടന്നുപോയ ക്രിസ്തുനാഥൻ നമുക്ക് നിത്യരക്ഷക്ക് വഴിതെളിച്ചു. അവനെകുറിച്ചുള്ള കേൾവിയിലൂടെ അവനിൽ വിശ്വസിച്ച ഒരു ഹിന്ദുമനുഷ്യൻ തൻറെ മുപ്പത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹനജീവിതം ആരംഭിച്ചു.
1712 ഏപ്രിൽ 23ന് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും ദേവകിയമ്മയുടെയും മകനായി നീലകണ്ഠൻ പിള്ള എന്ന പേരിൽ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ നട്ടാലത്ത് ജനിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം എന്ന പേരിൽ അന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. മകനെ ഏറെ സ്നേഹിച്ച മാതാപിതാക്കൾ മലയാളം , തമിഴ് , സംസ്‌കൃതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊപ്പം ആയോധനമുറകളും കായികപരിശീലനങ്ങളും അവന്‌ പഠിക്കാനുള്ള വഴിയൊരുക്കി. ഇടപെട്ട മേഖലകളിലെല്ലാം തൻറെ പ്രാവീണ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയ നീലകണ്ഠൻ വലുതായപ്പോൾ അന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിന്റെ കുടുംബവുമായി തൻറെ പിതാവിനുണ്ടായിരുന്ന അടുപ്പത്തിന്റെയും തൻറെ കഴിവിനെയും പേരിൽ രാജാവിന്റെ കാര്യദർശികളിലൊരാളായി. യൗവ്വനത്തിൽ അമരാവതിപുരം മേക്കൂട്ട് തറവാട്ടിലെ ഭാർഗ്ഗവിയമ്മയെ വേളി കഴിച്ചു. 28 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നീലകണ്ഠൻ പദ്മനാഭപുരം കോവിലിലെ കാര്യവിചാരക്കാരനായി. മികവ് തെളിയിച്ചപ്പോൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും രാജാവിന്റെ പ്രീതിക്കും പാത്രമായി.
അങ്ങനെയിരിക്കെ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡ്യ കമ്പനിയുടെ നാവികസേന കമാന്റർ ആയിരുന്ന യൂസ്‌താഷ്യസ് ബെനെഡിക്റ്റസ് ഡി ലനോയ് 1738 ൽ ഇൻഡ്യയിലെത്തി. മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനു ശേഷം തിരുവിതാംകൂറിലെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവുമായി നടന്ന കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ സൈന്യത്തെ നയിച്ചു.
യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഡച്ചു സൈന്യത്തോടൊപ്പം 23 വയസ്സുള്ള ഡി ലനോയിയും യുദ്ധത്തടവുകാരനായി. യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളിൽ വിദഗ്ധനായ അദ്ദേഹത്തോട് മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ മഹാരാജാവ് സ്നേഹാദരങ്ങളോടെയാണ് പെരുമാറിയത് . പാശ്ചാത്യയുദ്ധതന്ത്രങ്ങളും പീരങ്കിയുടെ ഉപയോഗവും തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യത്തെ പഠിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഡി ലനോയ് സസന്തോഷം സമ്മതിച്ചു. വെല്ല്യകപ്പിത്താൻ ( The Great Captain) എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഡിലനോയ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സർവ്വസൈന്യാധിപനായി .
തിരുവിതാംകൂർ ദേശത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും പടക്കോപ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനുമൊക്കെയായി ഉദയഗിരിയിൽ ഒരു കോട്ട പണിയാൻ ഡി ലനോയ് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു. ഉദയഗിരികോട്ടയുടെ നിർമ്മാണകാലത്താണ് നീലകണ്ഠൻ പിള്ളയും കത്തോലിക്കനായ ഡിലനോയും തമ്മിൽ സൗഹൃദത്തിലാവുന്നത്. കോട്ടനിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ നീലകണ്ഠനെ ആയിരുന്നു രാജാവ് ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നത്. കൃഷിനാശം , പണനഷ്ടം തുടങ്ങി വീട്ടിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വിഷമിച്ചിരുന്ന നീലകണ്ഠനോട് ഡി ലനോയ് ഏകദൈവത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹത്തെപ്രതി സ്വന്തം പുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്കയച്ച പിതാവിനെപ്പറ്റിയും മനുഷ്യർക്കായി ജീവനർപ്പിച്ച പുത്രനെപ്പറ്റിയും ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഏറെ വന്നപ്പോഴും ദൈവത്തിൽ മാത്രം ശരണം വെച്ചു പിടിച്ചുനിന്ന ജോബിനെപ്പറ്റിയുമൊക്കെ പറഞ്ഞു.
മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു ബൈബിൾ കോപ്പിയും വായിക്കാൻ കൊടുത്തു.
ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി കേട്ടും ബൈബിൾ വായിച്ചും വിശ്വാസം വന്ന നീലകണ്ഠൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായി സ്നാനപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. രാജാവിന് അതിഷ്ടപ്പെടില്ലെന്നറിയാവുന്ന ഡി ലനോയ് അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെപ്പറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തെങ്കിലും നീലകണ്ഠൻ തൻറെ ആഗ്രഹത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു.അങ്ങനെ വടക്കുംകുളത്തു താമസിക്കുന്ന ഫാദർ ജിയോവാനി ബാറ്റിസ്റ്റ ബൂട്ടാരി എന്ന തനിക്കറിയാവുന്ന ഈശോ സഭാവൈദികന്റെ അടുത്തേക്ക് അദ്ദേഹം , മതകാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ജ്ഞാനസ്നാനത്തിനുമായി നീലകണ്ഠനെ പറഞ്ഞയച്ചു.
ആ വൈദികനിൽ നിന്ന് ഈശോയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയ നീലകണ്ഠൻ 1745 മെയ് 17ന് ലാസർ എന്നതിന്റെ തമിഴ് പതിപ്പായ ദൈവസഹായം എന്ന പേരിൽ ജ്ഞാനസ്‌നാനം സ്വീകരിച്ചു. മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച ദിവസം അദ്ദേഹം തന്നെത്തന്നെ ക്രിസ്തുവിന് സമർപ്പിച്ചു. "ആരും എന്നെ നിർബന്ധിച്ചില്ല, എന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഞാൻ വന്നത്. എന്റെ ഹൃദയം എനിക്കറിയാം. അവനാണ് എന്റെ ദൈവം. അവന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും". ദേവസഹായം പറഞ്ഞു. ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗം പിന്തുടർന്ന ദേവസഹായം തൻറെ ഭാര്യക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊടുത്തതിന്റെ ഫലമായി ഭാർഗ്ഗവിയമ്മയും ക്രിസ്ത്യാനിയാകാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. തെരേസ എന്ന പേരിന്റെ തമിഴ് പതിപ്പായ ജ്ഞാനപ്പൂ അമ്മാൾ എന്ന പേരാണ് മാമ്മോദീസക്ക് ശേഷം അവർ സ്വീകരിച്ചത്.
ക്രിസ്ത്യാനിയായ ദേവസഹായം മറ്റു ഹിന്ദുക്കളോട് ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി പറയാനും ജാതിവ്യവസ്ഥകളും മറ്റും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഹിന്ദുമതത്തിലെ പോരായ്മകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും തുടങ്ങി. തൻറെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം മിണ്ടാതിരുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ രാജാവിന്റെ പ്രീതിക്ക് പാത്രമായിരുന്ന ദേവസഹായം ഇപ്പോൾ രാജാവിന്റെ അപ്രീതി സമ്പാദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ രാജ്യദ്രോഹകുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട് 1749ൽ തുറുങ്കിൽ അടക്കപ്പെട്ടു. തൻറെ ഇഷ്ടപാത്രമായ ദേവസഹായത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ രാജാവ് ആവതും ശ്രമിച്ചു.ക്രിസ്തുമതം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉന്നതമായ പദവികൾ നൽകാമെന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ദേവസഹായം അത്‌ സമ്മതിച്ചില്ല.തനിക്ക് വച്ചുനീട്ടിയ സുഖസൗകര്യങ്ങളും നല്ല ജീവിതവും ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി അദ്ദേഹം വേണ്ടെന്നു വെച്ചു.
നിരന്തരമായ നിർബന്ധങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാതിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ പീഡനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഒരു മനുഷ്യന് സഹിക്കാവുന്നതിന്റെ പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള പീഡനങ്ങൾ. ദേവസഹായത്തെ ദുർഗന്ധമുള്ള എരിക്കിൻ പൂമാല അണിയിക്കാനും എരുമപ്പുറത്തു കയറ്റി പരിഹസിച്ചെഴുന്നെള്ളിക്കാനും ഓരോ ദിവസവും ചൂരൽ കൊണ്ട് മുപ്പത് അടിവീതം ഉള്ളം കാലിൽ അടിക്കാനും ശരീരത്തിൽ അടിയേറ്റുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളിൽ മുളക് പുരട്ടി വെയിലത്തിരുത്താനും കൽപ്പനയുണ്ടായി. മുളകുപൊടി തേക്കുമ്പോൾ വേദനിച്ചു പിടഞ്ഞുവീണ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, "ഹാ, എന്റെ കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ കാൽവരിയാത്രയിൽ കുരിശുമായി മൂന്നു പ്രാവശ്യം വീഴാൻ ഇടയായല്ലോ. ആ വീഴ്ചയോട് ഐക്യപ്പെടാൻ ഈ നിർഭാഗ്യനെയും അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ?"
മുറിപ്പാടുകളിൽ മുളക് തേക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ദിവസം മറന്നുപോയാൽ ദേവസഹായം രാജകിങ്കരന്മാരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു.എരുമപ്പുറത്തുനിന്ന് വീണപ്പോൾ വഴിയിലൂടെവലിച്ചിഴച്ചു . മുളകുവെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെകൊണ്ട് ആവി പിടിപ്പിച്ചു. 'യേശുവേ , സഹായത്തിനെത്തണമേ' എന്ന് മാത്രം ദേവസഹായം പ്രാർത്ഥിച്ചു.പെരുവിളയിൽ പശുത്തൊഴുത്തിനു സമീപമുള്ള വട്ടവേപ്പുമരത്തിൽ ഏഴുമാസത്തേക്ക് കെട്ടിവെക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം കാറ്റും വെയിലും സഹിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടി.
കാൽവരിയിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹനങ്ങളോട് അദ്ദേഹം തൻറെ സഹനങ്ങളെ ചേർത്തുവെച്ചു. ശാന്തതയും സൗമ്യതയും നിറഞ്ഞ പെരുമാറ്റവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹനശക്തിയും വളരെപ്പേരെ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു. ഇതെല്ലാം കണ്ട് രാജാവ് കുപിതനായി . ഇനി ദേവസഹായം ഈ ഭൂമുഖത്ത് വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ച രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളയാൻ ഭടന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു.
ഈ കൽപ്പന ഭടന്മാർ അറിയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, "ദൈവത്തിന് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇത് ഞാൻ വളരെക്കാലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനിപ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹമുണ്ടായതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. രാജകല്പന നിറവേറ്റാൻ താമസിക്കരുതെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു".
കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവയാത്രയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ സഹനം നിറഞ്ഞൊരു യാത്രയായിരുന്നു ദേവസഹായത്തിന്റെ അവസാനയാത്ര. വഴിമധ്യേ ദാഹശമനത്തിനു കുറച്ചു വെള്ളം ചോദിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് ഇലയും ചകിരിയും ചീഞ്ഞഴുകിയ വെള്ളമാണ് കിട്ടിയത് . കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചോദിച്ചു ലഭിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ദേവസഹായം കൈമുട്ട് മടക്കി താനിരുന്ന പാറയിൽ അടിച്ചു. ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം പുറപ്പെട്ടു. മുട്ടിടിച്ചാൻ പാറ എന്ന പേരിൽ അത് പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ടു. ആ ഉറവ ഇന്നും വറ്റിയിട്ടില്ല.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധീരത കണ്ട് ആരാച്ചാരന്മാർ പറഞ്ഞു, "നിന്നെ വിവാഹത്തിനല്ല, വധിക്കാനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അദ്ദേഹം അതിനു നൽകിയ മറുപടി: " ഞാൻ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. എനിക്ക് മോക്ഷവിരുന്നും, ഉദ്യോഗസ്ഥബഹുമാനവും വിവാഹവും ഇതുതന്നെ".
1752 ജനുവരി 14 ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ, ജ്ഞാനസ്‌നാനം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഏഴാം വർഷത്തിൽ ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിച്ച് കാറ്റാടിമലയുടെ സമീപത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സഹനയാത്ര എത്തിനിന്നത് ആരൽവായ്മൊഴി എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഇന്നത്തെ മണിയടിച്ചാൻ പാറയിലാണ്. ഈ മനുഷ്യന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയൊരാളും അറിയരുത്, ശവശരീരം പോലും ആരും കണ്ടെത്തരുത് എന്ന ചിന്തയിലാണ് ഇത്രയും അകലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം ദേവസഹായത്തെ കൊന്നുതള്ളാൻ വേണ്ടി അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം.
അവസാനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദേവസഹായം കുറച്ചു സമയം ചോദിച്ചു. പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ആരാച്ചാരന്മാരോട് പറഞ്ഞു, " പ്രിയ സ്നേഹിതന്മാരെ, ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം സഫലമായി. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാം. മൂന്നു ഭടന്മാർ പാറപ്പുറത്തു കയറി ദേവസഹായത്തിനെ വെടിവെച്ചു. വെടിയേറ്റു പാറപ്പുറത്തു നിന്ന് വീണ അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും വെടിവെച്ചു. 'യേശുവേ രക്ഷിക്കണേ , മാതാവേ സഹായിക്കണേ' എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യമൊഴികൾ. ദേവസഹായം മരിച്ച നേരത്ത് പാറയുടെ ഒരു ഭാഗം അടർന്നുവീണു. വലിയൊരു മണിമുഴക്കമാണ് അവിടെ കേട്ടതെന്നു പറയുന്നു. കാട്ടിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ട ദേവസഹായത്തിന്റെ ശരീരം കുറച്ചു ക്രിസ്ത്യാനികൾ കണ്ടെടുത്ത് സംസ്കരിച്ചു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികശരീരം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കോട്ടാർ സെന്റ് സേവിയേഴ്‌സ് കത്തീഡ്രലിലേക്ക് അനേകവർഷങ്ങളായി വിശ്വാസികളുടെ പ്രവാഹമാണ്. 2004 ൽ ആണ് മെത്രാന്മാരുടെ സമിതിയുടെ തമിഴ്നാട് ശാഖ ദേവസഹായത്തിന്റെ നാമകരണനടപടികൾക്ക് വേണ്ടി വത്തിക്കാനിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത്. 2012 അതിനു ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ പാപ്പയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. 2012 ൽ ഡിസംബർ 2 ന് ദൈവസഹായത്തെ കത്തോലിക്കസഭ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മെയ് 15ന്‌ വിശുദ്ധരുടെ ഗണത്തിലേക്കുയർത്തപ്പെടുന്നു.
32 വർഷങ്ങൾ ഒരു ഹിന്ദുവായി ജീവിച്ച ദേവസഹായം പീഡനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പതറിയില്ല, തൻറെ നിലപാടുകൾ തിരുത്തിയില്ല. ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്നറിയാമായിരുന്നിട്ടും തൻറെ കാലത്തെ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾക്കെതിരായും ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെപ്രതിയും ശബ്ദമുയർത്തി. നൂറു ശതമാനവും അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനി ആണെന്നവകാശപ്പെടുന്നവർക്ക് മാതൃകയും.
ക്രൈസ്തവരാണെന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം പീഡയനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് , ദേവസഹായത്തിന്റെ വിജയഗാഥ വലിയ പ്രതീക്ഷയും പ്രചോദനവും നൽകുന്നു. തന്നെപ്രതി എല്ലാം പരിത്യജിച്ചവരെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലാത്ത ക്രിസ്തുനാഥൻ എന്നും അവരുടെ കൂടെയുണ്ടെന്നും മഹത്വത്തിന്റെ പാത അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമുള്ള പ്രതീക്ഷ ഏതു കഷ്ടപ്പാടിലും പീഡനത്തിലും അവർക്ക് പ്രത്യാശ നൽകും. ഒരു ഭാരതീയനെന്ന നിലയിൽ, വിശുദ്ധ ദേവസഹായം എന്ന് പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസിനാൽ അദ്ദേഹം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കും അഭിമാനിക്കാം.
Courtesy: ജിൽസ ജോയ് ✍️
 

Wednesday, May 11, 2022

Jesus Youth Movement's Prolife Ministry OATH to defend life


Jesus Youth Movement is the largest International Catholic Youth Organization in the world that is 
approved by the Holy See and strives and encourages everyone particularly the teenagers and the youth to lead a worthy Christian life based on the values of Christianity. 

Jesus Youth International has many vibrant initiatives to achieve its many Bible-derived goals. Pro-Life Army is one of the active Ministries of the Jesus Youth Movement. The primary objective of the Pro-life ministry is to defend the life which is a very valuable gift of God... from the very moment of conception in the mother's womb until natural death. Hence Jesus Youth's pro-life army works tirelessly against the worst evil 'abortion' which has been legalized in some countries and backed by some people!

Members of Jesus Youth's pro-life ministry take a voluntary Oath vowing to strive for the safeguarding of Life. 

OATH (and Prayer) to PROLIFE

And as we, the pilgrim people of life and for life, make our way in confidence towards a new culture of life, we take below oath in the presence of God.

"Dear God,

We remember the vast numbers of babies not allowed to be born, of the poor whose lives are made difficult, of men and women who are victims of brutal violence, of the elderly and the sick killed by indifference or out of misguided mercy.

I shall proclaim the Gospel of life with honesty and love to the people around me. I shall spread the joy of celebrating it with gratitude throughout my life and shall courageously stand to respect and defend the precious gift of life from the moment of conception to natural death, resolutely, in order to build, together with all people of goodwill, the civilization of Truth and Love, to the praise and glory of God the Creator and lover of life.

Mother Mary, Seat of Wisdom, pray for us."    

Thursday, April 28, 2022

Holy Mother Mary's recent miracles in Kannur Kerala: Raining MANNA


Above video: Small Host-shaped 'pieces of bread' showering/sliding from the Statue of Blessed Virgin Mother at the house of 'Stigmatist' and Marian Visionary Nidhin Tom at Kannur. When Nidhin asked the Holy Mother what they were, She replied that they were 'MANNA'!

Below video: The Holy Mother apparently took one Host from Her 'Heart' and placed It in the tongue of Nidhin. Many devotees including Religious Nuns who were present there not only witnessed this Miracle but also consumed the Manna distributed by Nidhin Tomy!


See the video of the Bleeding Crucifix and images of stigmata experience of Marian Visionary Alphonsa that occurred during the same time at Balal in Kasargod about 95 Kms from the above site:


Sunday, April 24, 2022

Bleeding Crucifix Miracle in Kerala on Good Friday 2022 @ Deva Matha Centre, Balal


This is the latest miracle that occurred in Kasargod District of Kerala in South India (near Kannur) recently during the last days of the Holy Week. Live video of the Crucifix that shed Blood on Good Friday 2022 at the house of Stigmatic Alphonsa (Omana). During the occurrence of that miracle, Alphonsa was experiencing 'stigmata' at her house which has become a Prayer house in Balal since 2014 (from the time she had an appearance of Holy virgin Mother Mary in the traditional attire of a Keralite Christian elderly lady). 

N.B: These videos and photos were shared by her Spiritual Guide Rev Fr Mathew Paravarakathu of Thalassery Arch Diocese who had baptized her when she converted from Hinduism to Christianity.

Here are some images (photos) of her stigmata experience and the medals apparently given by the Holy Mother.

Also, watch the videos of MANNA being rained by the Holy Virgin Mother at Kannur in Kerala (about 95 km from this location: 


Monday, April 18, 2022

Thalassery Diocese (Kasargod-Balal) Marian Miracles and Alphonsa's Stigmata


As the Holy Season of Lent 2022 ended a couple of days ago, some unusual miracles were reported in Kerala, particularly in the Northern Parts of the state. During the Holy Week especially on Good Friday, some mysterious miracles were witnessed by a gathering of devotees including Priests and Nuns in the Kannur and Kasargod Districts in two separate incidents.

To watch the videos of amazing miracles such as raining Manna from the Holy statue of Blessed Virgin Mother Mary before the eyes of many in Kannur Kerala, please follow this link:


And here is the video of the crucifix that shed blood in the house of stigmatist Alphonsa (Omana) at Balal in Kasargod district recently.


And here are some images of Alphonsa during stigmatism 
(Medals given by Holy Mother Mary)
Friday, April 8, 2022

'Missionaries of Marian Apparitions' Community founded by Kreupasanam


A dedicated Spiritual community has been initiated by Rev Fr Joseph Valiyaveettil of Kreupasanam Marian Shrine in Alleppy by name 'Missionaries of Marian Apparitions' with a noble aim of spreading all the glorious Apparitions of Holy Mother Mary in different parts of the world including that occurred in Kreupasanam on 7th December 2004.

Both young men and women who feel they are being called by God for proclaiming the Good News of Lord Jesus Christ to the world through Holy Mother Mary, can dedicate their lives and join this Spiritual community. Even young men, women, deacons, married couples and/or singles can join this community and serve the Lord for a minimum period of two years.

Wherever in the world when Holy mother Mary granted an apparition She gave a warning and or message from God. Those messages were intended for individuals, the Religious, nations, the Church, and the whole world.

By launching this new religious community, the founders aim to engage devotees in three mission categories.

1. MMA (Missionaries of Marian Apparitions) Nuns (Rev Sisters): for women who are willing to dedicate their lives to this Marian Mission.

2. MMA Deacons/Brothers: for men who are eager to dedicate their lives for the glory of Lord Jesus Christ.

3. Lay Apostolic MMA Missionaries: This is meant for anyone like young men, women, married deacons, couples, widows, etc who feel they have a Divine Calling and are willing to undertake this noble Mission for a minimum period of two years.

Those who are having an inner vocation to serve the Lord and His Mother and receive innumerable blessings for the self and their own families may come forward and contact the below e-mail address of 'Missionaries of Marian Apparitions' for more information:

apparitionmissionaries@gmail.com


Tuesday, March 29, 2022

Best Christian de-addiction Centre (Treatment & Retreat) in Kerala-Snehasadan, Munnar

There are many de-addiction centers in Kerala. Some are started and functioning merely on businesses lines, while some others are founded with a noble purpose of freeing the poor but valuable souls that are captivated by evil spirits. Sneha Sadhan Retreat Center at Ellakkal, near Kunchithanni near Munnar in Idukki, is one such. 

Snehasadan is an amazing Christian Retreat and Revival Centre attached to a reputed healthcare institution named St Xaviers Hospital run by Catholic Nuns belonging to the Medical Sisters of St Joseph (MSJ) under the jurisdiction of the Syro-Malabar Diocese of Idukki. According to 'Servant of God' Monsignor Joseph C. Panjikaran, the founder of the MSJ Congregation, the main objective of the Congregation is to consider every soul very precious and to win the souls by treating the bodies very kindly and sympathetically.

As Snehasadan Retreat and Rehabilitation center is located close to Munnar, the climate is very crisp and brisk here! One will neither feel hot and sweating nor cold and shivering. And as the Retreat Centre is located in a serene atmosphere, it is geographically also very ideal for doing meditation and reinvigorating one's body, mind, and soul. The centre has modern amenities to meet the physical and spiritual needs of hundreds of people at a time including delicious breakfast, lunch, tea, and dinner and comfortable accommodation!

Very effective de-addiction programs are held here for drug and alcohol addicts that last for 10 days. During the first five days, the patient is given medications as required after a thorough examination and spiritual healing is done during the second part of the treatment. As the whole process is done by dedicated and devoted Sisters with the help of other trained staff/volunteers, every person will be taken special care of.

Snehasadan Retreat centre is not meant for drug addicts alone. It is a lovely place for those who are seeking an 'inner-healing' or 'deliverance' retreat. As the threat of the pandemics has disappeared and the covid protocols have been withdrawn, several types of Spiritual Retreats are held there for different age groups like children, teenagers, youths, adults, families, etc. Retreats are conducted by Spirit-filled Rev Fathers, Sisters, and gifted laity preachers. Whoever attends a five-day retreat in Snehasadan becomes Spiritually, mentally, and physically rejuvenated. 

As mentioned above, the prime focus of Snehasadan is to win souls. It is not a commercial center. The fees charged for food, accommodation, classes are very nomminal and affordable. If anyone is not able to pay even the small fees, he/she will be given free admission to the retreat programme.

Please contact the following phone numbers (Mother Superior or Director) to inquire about the dates and schedules of Normal Retreats and/or deaddiction camps and to make an advance booking. 

6282272853, 9061409086

Sunday, March 27, 2022

Nalpatham Velli നാല്പതാം വെള്ളി 40th day in Holy Lent & Kozhukkatta thirunnal

Nalpatham Velli means the fortieth Friday. It is actually the fortieth Day in the Holy Season of Lent from the Danaha Thirunnal (Pethratha) according to the Eastern Christians in Kerala, that falls on a Friday. If calculated Friday-wise from the Ash Monday (Kurisuvara Thirunnal), it is the sixth Friday in the Valiya Nombu! 

Nalpatham Velly rituals (നാല്പതാം വെള്ളി ആചരണം) are marked in most Churches of the Syro-Malabar Sabha. Nalpatham Velli reminds the devotees who are on Fasting and Abstinence to intensify their spiritual and devotional activities for the Holy Week (പരിശുദ്ധ വാരം) that starts a couple of days after the 40th Friday. Usually, those faithful who failed to observe abstinence strictly until then (owing to various reasons) observe the last week of Lent (Holy Week) very strictly. 

On the Fortieth Friday, most Churches conduct the Way of the Cross in a Solemn manner to the nearby pilgrim mounts (Kurishumala). Devotees (even non-Christians) in large numbers even from far away places participate piously in this 'Kurisinte Vazhi' prayer undertaking many penitential activities voluntarily for the atonement and forgiveness of one's sins. Kanji is served to all after the Nalpatham Velly Prayers.

The Saturday that falls after Nalpatham Velli (before Palm Sunday/Hosanna Njayar) is known as Kozhukkattta Shani. In most Christian families they make കൊഴുക്കട്ട, a round-shaped pastry with rice flour that looks like stones! There are two beliefs associated with the Kozhukkatta snack.

Some people say that when the Lord Jesus Christ went to bring back to life again the dead Lazarus in Bethani, before a few days of His Passion and death, his sisters prepared some eatables similar to Kozhukkatta to serve the Lord! Some others think that these kozhukkattas are to mark the stones that were taken to throw on the Lord by the Jews!

This year's (2022) Nalpatham Velli (40th Day / sixth Friday) in the holy Lent falls on April 8th.

Thursday, March 24, 2022

Watch Live: Consecration Ceremony of Russia & Ukraine to the Immaculate Heart of Holy Mary

The whole world is preparing to witness the historical event within hours, which was demanded by the Holy Virgin Mary, Mother of Lord Jesus Christ when she gave her apparition in Fatima a hundred years ago. Our Blessed Lady of Fatima (in Portugal) appeared to three shepherd children from 13th May and 13th October in 1917. During Her apparitions, the Holy Mother had prophecized some matters to the children and asked them to reveal some to the authorities and to keep some of the prophecies as secrets until the Mother permitted them to reveal.

The Holy Mother asked repeatedly for repentance. She showed them a multitude of unrepenting sinners falling into hell. She also asked to pray for the conversion of sinners. The Holy Mother also foretold the time of the end of the 1st world war in 1918 and the beginning of the 2nd world war in 1939. The Holy Mother asked for the consecration of Russia to Her Immaculate Heart. But for fear or some other reasons, the Heads of the Catholic Church never performed it specifically to date. And when Russia started attacking Ukraine, following the plea of Ukrainian Bishops and others, the Pope has decided to do that consecration ceremony immediately.

The Pope has invited all the Cardinals, Bishops, Priests, nuns and the laity to participate in the historical event to be held on 25th of March 2022 (the Solemnity of the Annunciation) at 6.30 pm Italian Time or 5.30 pm GMT for which the world is keenly looking forward to. 

Please check your local time and try to participate in this great global Spiritual event live. At a time when Russia is possing to be the worst threat to humanity, Consecrating Russia to the Holy Heart of the Mother of God is the last hope left for the world.

Join live the Pope and the global devotees' community to offer Russia to the Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mother who will purify it and consecrate to the Sacred Heart of Her Son Jesus Christ!

Here is the Act (Prayer) of consecration by Pope Francis in PDF format.


Friday, March 18, 2022

Nalpathumani Aradhana (Forty hours Holy Eucharistic Devotion) നാല്പതുമണി ദിവ്യ കാരുണ്യ


What is Nalpathu mani Divyakarunya Aaradhana? (നാല്പതുമണി ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധന)

Nalpathumani stands for nalpathu manikkoor (forty hours) in Malayalam. In many Catholic Churches worldwide, a very powerful Eucharistic devotion is being observed devotedly during the Holy season of Lent. In Kerala too there are many Catholic Churches that observe this Devotion very solemnly and piously for the past 150 years.

Who founded 40-hour Eucharistic Devotion?

According to Wikipedia, A Dominican Priest Rev Fr Thomas Nieto, A Barnabite Clergy St. Antonio Maria Zacharia, and his friend Brother Buono of Cremona, known as the Hermit, are suggested as the founders of the Forty Hours Devotion in the universal Catholic Church.

In Kerala in India, this Sacred ritual was started first by St Chavara Kuriakose Eliyas (Chavara Achan) in 1866 in Koonammavu Church. Then in 1867, it was introduced in Mannanam, Vazhakulam, and Elthuruth Catholic Churches. Thereafter it spread to many Forane Churches and monasteries. Today, though it is unfamiliar to all Catholics in Kerala, it is observed in many Churches with great pomp and gaiety like a Church festival!

During the 3-day Nalpathumani Aaradhana, the Holy Eucharist is exposed in a golden monstrance in the Church Altar for public adoration. People (including non-Christians) in large numbers throng to these Holy places and worship the Compassionate Lord Who is visible in the form a white Bread. And many people who participate piously in this spiritual ritual experience numerous blessings and miracles in their lives. 

Hence all the people residing in and around the places of Churches where 40-hour Eucharistic Adoration ceremony is conducted, wait eagerly for this annual ritual to arrive so that they get a rare chance to have a personal vision of the Almighty Lord and to open to HIM directly their hearts and minds in silence..!

Monday, March 14, 2022

2022 LOGOS QUIZ: Syllabus, Category, Exam Date & Registration info

Owing to the covid-19 pandemic and related lockdowns imposed by the governments, there was some confusion in holding the Logos Bible Quiz 2020. Though the 2020 Logos Quiz was postponed several times it was finally clubbed with that scheduled for 2021 and successfully held on the 19th December last in a combined manner.

Hence the subsequent Bible quiz program proposed to be conducted this year ie in 2022 is the 21st Logos Bible Quiz in the order.

Logos Bible Quiz 2022: FAQ

Que. When will be the Diocesan-level Logos Quiz 2022 held?

Ans. The Diocesan Level Logos Bible Quiz 2022 is scheduled to be held on 2022 September 25. From 2.00 pm to 3.30 pm.

Que. Which are the dates for the state-level Logos exams?

State Level Logos exams will be held on 2022 November 13, 26 & 27

Que. When does the Logos Registration commence?

Ans. Logos Registration Opens for all age groups on 2022 June 1st.

Que. What is the last date for Logos Quiz Registration?

Ans. Registration closes for all age groups: on 2022 July 31st.

Logos Bible Quiz 2022 Syllabus:

Joshua (ജോഷ്വ) chapters:  1-12 

Sirach (പ്രഭാഷകൻ) chapt: 23-26

Mark   (മർക്കോസ്) chapt:   9-16

I Corinthians (1കോറിന്തോസ്): 9-16


Logos Bible Quiz 2022 Age Groups:


Monday, March 7, 2022

Renewal Period in Kerala Catholic Church: 05-06-2022 to 08-06-2025

 Kerala Catholic Bishops Council (KCBC) has decided to observe a 'Renewal Time' in the Church in Kerala to revive and reinvigorate It from the present drowsy state. The Renewal Period will be commemorated for a span of three full years starting and ending on the Solemn Feasts of Pentecost (Holy Spirit Sundays) of 2022 and 2025 respectively.

As per the directives of KCBC, the schedule of the Renewal Period is given hereunder:

Commencing: 5th June, 2022 (Pentecost Sunday)

Closing:          8th June, 2025 (Pentecost Sunday)

The word Pentecost means 50 and The Pentecost Sunday that falls on the 50th day after Easter is an important Feast in the universal Christian Church because it is on that day when the disciples of Lord Jesus Christ gathered for prayer with His Holy Mother in the Cenacle (the Upper Room in Zion hill in Jerusalem where the Last Supper and institution of the Holy Eucharist took place) and the Holy Spirit descended on them in the form of tongues of fire.

The Catholic Church in Kerla which was very vibrant in the past has become indifferent for some time owing to several reasons. As we are nearing the end times, the enemies of the Church also have become stronger. The council of Bishops who are leading the Church realized the defects and felt the need for a renewal and revival and declared a three-year-long renovation through various special prayers and spiritual practices. 

It is hoped that the Church in Kerala which has been producing many saints these days will become more invigorated and united through this unusual Renewal Process!

Sunday, February 20, 2022

Potta Bible Convention 2022 watch live online on Potta vision

The world-famous POTTA Bible Convention schedule for the year 2022 has been announced by the Potta Vincentian Fathers.

This year owing to the prevailing covid pandemic conditions, the 33rd Bible convention is to be conducted live through Potta Vision TV and official online channels of Potta vision. Hence it is a blessing in disguise as people from any corner of the world can participate in it from their homes without having to travel over to the venue in Kerala.

Hundreds of thousands of devotees are expected to take part in the 5-day convention starting on February 23rd and ending on February 27th. Anyone and everyone can sit comfortably at his/her home or office and participate in the Holy bible Convention and receive umpteen Blessings and watch real miracles..!

Dates and Timings of Potta National Bible Convention Live:

2022 February 23, 24, 25, 26 27 (Wednesday to Sunday)

Timing: 8.30 AM to 1.30 PM

(The same will be telecast on Goodness TV from 4.00 PM to 9.30 PM)

Hon'ble Bishops who give Divine Messages in the Convention:

1. Mar Poly Kannookkadan

2. Mar Samuel Iranevus

3. Mar Varghese Chakkalackal

4. Mar Thomas Tharayil

Charismatic Priests who deliver Word of God:

1. Rev Fr Mathew Naickomparambil V C

2. Rev Fr George Panackal V C

3. Rev Fr Mathew Ilavunkal V C

4. Rev Fr Mathew Thadathil V C

5. Rev Fr Paul Puthuva V C

6. Rev Fr Anthony Payyappilly V C

7. Rev fr Biju Koonan V C

8. Rev fr Serbin Joseph V C

9. Rev Fr Mathew Manthuruthil V C

10. Rev Fr Denny Mandapathil V C

Hence you are once again urged not to miss this golden opportunity. If for any reason, you cannot participate in the live streaming, please watch the videos of the convention posted here below piously at a time that is convenient for you and your family.

https://www.youtube.com/c/PottaVision

Friday, February 4, 2022

Kerala Jesus Youth activist AJNA George to be called 'servant of God'!


There are more than 10,000 recognized Saints and numerous unknown saints in the universal Catholic Church. To become a canonized Saint, one does not need to climb on any mountain peaks or swim across any deep oceans. By just accepting the life granted by the Lord and living it in accordance with His Will, that is by following His Loving Commands, anyone (including you and me) can become a saint easily and effortlessly! 

While there are many Great pious people who attained Sainthood by leading rigorous and penitent lives before us, we also have some ordinary persons like St Therese of Linux who became a great Saint by leading a normal life, but remembering and loving Lord Jesus Christ frequently and doing everything for His Love and Glory..!

Even in our days also there are many people around us who are leading virtuous lives by doing the normal works that we too do. 27-year old Kochi-based Ajna George who left for her heavenly abode recently on January 21 also was a person who led a righteous life maintaining close rapport with Lord Jesus Christ!

Ajna George was an active member of the Jesus Youth movement of Kerala which aims to gain the souls of youths for Christ. Like any other youth, she also did her graduation and post-graduation and joined as a teaching faculty in Sacred Heart College Kochi. But the cancer with which she was fighting did not permit her to do her job.

She offered gladly all her pains for the love of the Lord and salvation of souls. Diseases and bodily pains did not prevent her from loving Jesus Christ all the more because her wish from childhood was to remain holy ever in the Love of God.

Ajna George is an asset to the Indian Church. She is a special gift to the Jesus Youth Ministry as it is expected that her exemplary life will inspire many of its members who are taming such a desire to become saints in that organization.

When Ajna's case is opened for the 'causes for the canonization of saints' she will be known and called as 'Servant of God Ajna George' before she is declared as 'Blessed'! And soon we can expect the Church to elevate her as a saint when the required number of miracles happen through her intercessions!

Here is the official website dedicated to the cause of Ajna George. Please check it for more details, images, videos, funeral services, etc:

https://www.ajnageorge.org/

Tuesday, January 18, 2022

Facts and figures of the false rape case against Bishop Franco Mulakkal

ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കല്‍ കേസിലെ യഥാർത്ഥ ഇര ആരാണ്? ആരൊക്കെയായിരുന്നു ആ വേട്ടക്കാര്‍? നീചമായ ഗൂഢാലോചനകളുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ചുരുളുകളഴിയിച്ചു ലോകത്തിനു മുൻപിൽ Adv C S Ajayan പച്ചയായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അറിയാൻ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഷെകൈന ടീവി ചാനൽ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്ത വിഡീയോ കാണുക. 

ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന കേരളം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദൈവ വചനം എത്തിക്കാനും ആതുര ശ്രുശൂഷകൾ ചെയ്യാനും ആയി അനേകം സന്നദ്ധരായ മിഷനറിമാരെ അയക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇത് തീർത്തും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാത്താൻ, ഇവിടെയുള്ള കർത്താവിന്റെ സഭയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തകർക്കാൻ കുറെ കാലങ്ങളായി പദ്ധതിയിട്ടു വരുന്നു. കേരളത്തിലെ സഭയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബലഹീനമാക്കാൻ ചില ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കു ജിഹാദികൾ വഴി വൻ തോതിൽ പണം ഒഴുക്കുന്നതായും ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അനേകം ആൾക്കാരെ അവർ വിലക്ക് വാങ്ങിയതായും നാം കണ്ടു വരുന്നു. 

ഈ വൻ ഗൂഢാലോചനകളിൽ പങ്കെടുത്തവർ സമൂഹത്തിൽ നീതിയുടെയും മാന്യതയുടെയും മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിട്ടയേർഡ് ജഡ്‌ജി കെമാൽ പാഷായെ പോലുള്ള പിടിപാടുള്ള  പല ഉന്നതരും വെറും പണത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ഏതവന്റെയും മൂട് താങ്ങാൻ തയാറായി നടക്കുന്ന അല്പം പോലും നിലപാടുകൾ ഇല്ലാത്ത ചില നേതാക്കളും കേരളത്തിലെ ഏഷ്യാനെറ്റ് പോലുള്ള പല നെറികെട്ട മാമാ മാധ്യമങ്ങളും, കാശിനു വേണ്ടി നുണകൾ സൃഷ്ട്ടിച്ചു പരത്തുന്ന മറുനാടൻ മലയാളി പോലുള്ള ചാനലുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ മൂക്കത്തു വിരൽ വെക്കും!

ഇങ്ങനെയുണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന കള്ളക്കഥകളെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന എമ്പറർ എമ്മാനുവേൽ പോലുള്ള വ്യാജ സഭയിലെ അടിമകൾക്കും ഈ നീചമായ വാർത്തകൾ സഭയോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ അവർക്കു ലഭിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ചാകര തന്നെയായാണ്.

 എന്നാലും അതിലും ഭയാനകം സഭയിൽ തന്നെ പണത്തിനിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി ആർത്തിപൂണ്ടു നടക്കുന്ന ഏതാനും പുരോഹിതരെയും സന്യസ്തരെയും വിശ്വാസികളെയും പോലും സാത്താൻ തന്റെ കാര്യ നിർവ്വഹണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത തീർത്തും വേദനാജനകമാണ്. ഇങ്ങനെ തിരു സഭയെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ അവർ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ അന്ത്യവും പണ്ട് യേശു കർത്താവിനെ മുപ്പതു വെള്ളിക്കാശുകൾക്കുവേണ്ടി ഒറ്റിക്കൊടുത്ത ശിഷ്യൻ യൂദാസിന്റെ അന്ത്യം പോലാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു! 

ഈ കള്ളക്കേസിനെ പറ്റിയുള്ള  കിംവദന്തികളും തെറ്റായ വാർത്തകളും  കാരണം കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്കാ സഭക്ക് ഒരു പേരുദോഷവും വിശ്വാസികൾക്ക് വലിയ ഒരു ഇടർച്ചയും തെറ്റിദ്ധാരണയും ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾക്കു കുറച്ചൊക്കെ സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ടു സത്യ വിശ്വാസികൾ സഭാവിരോധികൾ നടത്തുന്ന കള്ളപ്രചാരങ്ങളിൽ പെടാത് ജാഗ്രത പാലിക്കാനാണ് ഇത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. 

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ!

പഞ്ചാബിലെ ലഹരി ജിഹാദിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത ബിഷപ് ഫ്രാൻകോയെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ബലാത്സംഗ കേസിൽ പെടുത്തുക വഴി ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ലക്‌ഷ്യം വെച്ചത് കേരള കത്തോലിക്കാ സഭയെ തകർക്കുകയായിരുന്നെന്നു കാര്യകാരണ സഹിതം പ്രമുഖ ക്രൈസ്തവ അപ്പോളോജിസ്റ് Bro സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ശ്രദ്ധാപൂർവം കേൾക്കുക! 

Monday, January 10, 2022

emperor emmanuel cult latest news and shocking revelations


കേരളത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കടുത്തുള്ള മൂരിയാട് എന്ന സ്ഥലത്തു, തന്റെ തന്നെ പ്രവചനത്തെ തെറ്റിച്ചു കൊണ്ട് അകാലത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ ജോസഫ് പൊന്നാറ എന്ന പിശാച് ബാധിതനും അയാളുടെ വെപ്പാട്ടിയായ നിഷ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന സ്ത്രീയും ഒക്കെ കൂടെ സ്ഥാപിച്ച 'എമ്പറർ എമ്മാനുവേൽ' എന്ന സാത്താൻ ആരാധനാ സംഘം നാളിതുവരെ അനേക കുടുംബങ്ങൾ തകർത്തു വഴിയാധാരമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സത്യാവസ്ഥ ഇനിയും അറിയാത്തവർ അനേകർ ഉണ്ട്. 

യേശു കർത്താവിന്റെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും ഫോട്ടോകൾ ഇവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചു വിശ്വാസികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ  ഇവർ ഏതോ കത്തോലിക്കാ/ക്രൈസ്തവ ധ്യാന കേന്ദ്രമാണെന്നു ധരിച്ചു അനേകം വിശ്വാസികൾ ഇവരുടെ കൂടാരത്തിൽ പോകാനിടയാകുകയും, അവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെല്ലാനിടയായാൽ അവിടെ ആഹാരത്തിലും മറ്റും കലർത്തി കൊടുക്കുന്ന വീര്യം കൂടിയ മയക്കുമരുന്നുകളുടെയും, brainwash ന്റേയും മറ്റു ക്ഷുദ്രക്രിയകളുടെയും കാരണങ്ങളാൽ അവരെ അടിമകളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പിന്നീട് പടിപടിയായി അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവരുടെ സ്വത്തുവകകൾ തട്ടിയെടുക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അവരെ അവിടെയുള്ള ഗുണ്ടകൾ മർദിക്കുകയും നിരവധി കള്ളക്കേസുകളിൽ കുടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എമ്പറർ എമ്മാനുവേൽ എന്ന നിഗൂഢ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇതിനോടകം അനേകരെ  അടിച്ചു കൊന്ന വാർത്തകളും പുറംലോകം അറിയാതെ അവർ സമർഥമായി ഇപ്പോഴും മൂടിവെച്ചിരിക്കുന്നു!  അവരുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ചു രക്ഷപെട്ട ഏതാനുംപേർ ഇപ്പോഴും ഭീതിയോടെയാണ് കഴിയുന്നത്. 

രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും പണവും കൊടുത്തു ഇവർ എല്ലാ പരാതികളിൽ നിന്നും രക്ഷപെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി നേരത്തെ ഇവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവരും ഇവരുടെ ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ കണ്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടു അതിനോട് യോജിക്കാതെ അവരെ വിട്ടു പോയവരുമായ അനേകർ  സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇതിനോടകം എമ്പറർ ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന സാത്താൻ സംഘടന സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള അനേകം കുടുംബങ്ങളെ വേർപെടുത്തുകയും തകർക്കുകയും ചെയ്തതായി അനേകം കേസുകൾ നല്കപ്പെട്ടിട്ടും ഇതുവരെ ശരിയായ ഒരു അന്വേഷണമോ നടപടിയോ എടുക്കാത്തത്, ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കൾ ഇവർക്ക് സഹായമായി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള വസ്തുത പൊതുജനത്തിന് അറിവുള്ളതാണ്! 

എന്നാലും എത്ര കാലംകൂടി ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ അക്രമങ്ങളും തിന്മയും നടത്തി വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നു മലയാളികളായ ജനങ്ങൾ! ലോകത്തു ഉണ്ടായിരുന്ന സമാനമായ Jim ജോൺസിന്റെ peoples temple കൾട്ടുകൾ ചെയ്തതുപോലെ നിൽക്കകള്ളിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ നേതാവായ നിഷയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഇവർ കൂട്ട ആത്‍മഹത്യ ചെയ്തേക്കുമോ എന്നും ഇതിൽ പെട്ടുപോയവരുടെ ബന്ധുമിത്രാതികൾക്കു ഉൽഘണ്ഠയുണ്ട്!

Wednesday, January 5, 2022

What is the meaning of DANAHA? When is DENHA THIRUNNAL Observed? ദനഹാ കാലം

 The Syriac word 'Dhanha' (danha) can be defined as sunrise or dawn. Dhanaha Perunnal is celebrated on the 6th of January (after Christmas) every year by the Eastern Churches like the Syro Malabar Catholic Church and the Orthodox Churches. This event marks the Glorious Manifestation of Lord Jesus Christ to the world (at the age of 30). The Son of God Who was born as a poor ordinary child of a humble Virgin Mother in a cattle shed and lead a concealed life until He attained 30 years, made Himself public with His Baptism at the Jordan river where the Most Holy Trinity (the Father, the Son, and the Holy Spirit) together granted appearance to the public and to St John who performed the Baptism ritual. Dhaneha thirunnal is observed as a Holy and Obligatory day in the Syro-Malabar Church throughout the world. 

In the western Churches, the same Manifestation Feast of the Lord Jesus Christ is celebrated as 'Epiphany' that commemorates the disclosure of His Divinity to the three wise men from the east who traveled all the way from the east and visited and adored Him, knowing about His birth from the stars. In most Churches in Europe, the Feast of the Epiphany is a Holy day of obligation.

Danaha celebration:

In the Syro Malabar Church, the Daneha Feast is celebrated as pindi kuthi perunnal (വാഴപിണ്ടി കുത്തി പെരുന്നാൾ) and rakkuli perunnal  (രാക്കുളി പെരുന്നാൾ)

On the eve of this Feast day, Syrian Christians of Kerala (സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ / നസ്രാണികൾ) used to perform a ceremonial bath in a river or canal and illuminate the plankton trunks erected in front of their houses with lamps.

The bath is to commemorate the Baptism of the Lord and the lamp fixing on the plankton trunks is to proclaim to the world that the Lord is the Light that shines in the darkness.

Some special sweets and dishes are also prepared and served on this occasion. 

ദനഹാ കാലം:

In the Syro-Malabar Church's liturgical calendar, the 2nd season known as 'Danaha Kalam' commences with this great Feast which is one of the obligatory Holy Days (കടമുള്ള ദിവസം) prescribed by the Church and all the faithful are obligated to participate in the Holy Mass on this day without fail!

Sunday, December 19, 2021

39th പാലാ രൂപത ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ 2021 by Rev Fr Daniel Poovannathil

The annual Bible Convention conducted regularly by the Syro Malabar Catholic Diocese of Pala will be held this year also as usual. This is the 39th Bible Convention being conducted consecutively. Like last year, this year also all the Spiritual Services will be telecasted online also in order to facilitate all the devotees to participate live or through online channels from anywhere in the world.

The 39th Pala Bible Convention and Retreat will commence today ie on 19-12-2021 at 6.00 pm and end at 9.00 pm. The Services will be available live till the 23rd of December at the same timings. Anointed and Spirit-filled Catholic Priest Rev Fr Daniel Poovannathil will deliver God's messages and give Benediction.

This year also all the episodes will be shared here on this page so that all the faithful can partake in them at any time without missing any of them according to their convenience. 

Please be reminded that our Compassionate Heavenly Father is inviting every one of us to renew ourselves and grow in holiness as HE is Holy! Please don't be lost in worldly anxiety to earn more money and to increase the riches in this life. But what is needed is to save riches in Heaven. God Bless you.

Pala Diocesan Bible convention Day- 1 (Sunday) 19-12-2021

Friday, December 17, 2021

Kreupasanam Reopened after covid pandemic (with certain conditions & restrictions)


Please take note of this latest announcement from Kreupasanam about the normal functioning of this Marian Retreat Centre at Kalavoor near Alappuzha in Kerala.

After being shut for nearly 2 years wholly or partially, and as the pandemic ill-effects have reduced considerably in Kerala, the Kreupasanam authorities have decided to resume the Spiritual and social service activities in Kreupasanam as they were early on certain conditions and limitations in accordance with the covid protocol.

From the 20th of December, Kreupasanam will remain open every day except Tuesdays, for New Udambadi registration and renewal subject to certain conditions.

* For time being, 50 persons at a time who have registered early will be permitted to take new udambadi or renew existing udampadi.

* Advance booking phone numbers: 9847481587, 9074684574, 9447285400

* Those who wish to visit the Shrine must have mandatorily taken two doses of covid vaccines or should show RT-PCR negative certificate.

* The public or devotees will not be allowed into Kreupasanam on Tuesdays. They are advised to attend the Services online from their homes. 

* Those who have renewed their udambdi or those with emergency situation to meet and consult Rev Fr Joseph must contact the Kreupasanam office phone numbers (given above) and book early. Then the date and time will be intimated to them and they can act accordingly.